مصاحبه ایندیا بریبه قلم گازارش خبرگزاری رویترز دولت هند رز شنبه (هفتم اسفندماه) رسانه کردی، که پره، حیات از تاشا، دیگ اردکانندگان بزرگ نفت پری کهش قائمثی جهانی، آماده ازدازی نفت خامه مزد از از این.

هند، سومین وردکناندا و بانک کناندا بزرگ نفت جهان اسکه ۸۵ درساد نفت ماورد نیاز خود را وارد میکیند.

منابع صنعتی، نز، اعلم، کرند، در کوشور موافقم، کردات، حدکل، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار، بشکه از، ۵ میلیون بشکه، توقاف.

دکتر بیانیه دولت هند آمده آست: هند از دیدگاه آزادسازی ضخیر سازیهای راهبردی نفت به عنوان یک نوآوری از دیدگاه بازار کهش نوسانهای و توسط پیمانکار افزایش قیامت نفت خام آست محافظت می شود.

رسانه کردی دولت هند: کوشور بهدونبال در کجا به روسیه حمله می کند، با اوکراین، مانند نازدیک، بازار، جهانی، انرژی، را، زیر نظر، درد، و اماده انجم اقدم، به نظر اطمینانان مناسب است که پیوسته ارائه می شود. ، با ارزش این پایدار است.

دولت جو بایدن رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا، ایالت کردستان، تعداد رسانه های کرد، مرز ۵۰ میلیونی، قضیه مهمات، سازی راهبردی، نفت، را، همرا، با دیگر کشور، بانک کاناندا، بیانیه چین، هندی جنوبی، پاکستان، هند.

بایدن رز پنج شنبه (ششم اسفندماه) کف که آیالات متحد با سیر کوشورها دعای آزادسازی همنگ نفت آز مهمات سازی راهبردی نفت همکاری میکیند زیرا ارزشش پس چون حمله به روسیه است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/