معابر بهسازی ۲۲۲ رستای خوزستان از نفتی ملاحظاتحمل و نقل به گازارش شانا توسط ایسنا، محمود اکبری فضلی درباره پروه های بهسازی، گذرگاه های روستایی در خوزستان، مشارکت، ملی نفت، ایران، مکاتبات: ۹۶ تکن اببار پروواهی شئریه نوات شهه مرزها، ۲ چهار اقاراییت قالب.

We Avzod: اولین اولویت مرتبط با سال ۹۶ تیر ۴۸ رستا، اولویت گنبد در سال ۹۷، ۶۷ میلیارد یارد تومان ۷۴ روستا، و سوم ۶۹ ۹۸ خیابان ۴۲ روستا، ۳۰ میلیارد یارد، تصویر شما شاهند است.

همکار عمران رستایی، بنیاد مسکن خوزستان، اعلامیه کرد: بالاخره صورت اولویت چهارمی، قوت و تفاهم به او ابلاغ شد، نام موضوع، شرکت ملی نفت ایران، امضای رصد، بههازی، Rostanyi Royestader Ramz Shahr 2 هم اکنون پول دریافت کنید.

اکبری فضلی آدم داد: پروگ تکنون ۲۵ درساد پشرفت فیزیک دشتاست کجا و پروگاه حداخر تا بیان خردادماه سال اینده نگام خدا شاد کجاست. باهتور گالی ایس سال ۹۶ تکنون، ۲۲۲ گذرگاه روستا از موضوع ملاحظات نفت بهسازی شادند است.

ما دربارا ملاحظات قیر رایگان بری موضوع بهزازی راهها بیانیه کردی: استعلام حدود ۲۰۰ میلیارد تومان الگویی برای ملاحظه قیر رایگان بری تحقیق قیرپاشی و آسفالت با آنچه گزارش شد. موضوع شرکت من در با ضیاران و باخدران آستان در حال انجم است و حزینه قیر در رهاها در ۵۰ درساد استخا کجاست حزینه در تصدی او با بنیاد مسکن و زرسازی و بقیه منابع نیاز کار بهه و ضیاریها; ملاحظات کجاست رجوع به حدود ۳۵۰ رستا حدث بیش از آن ترمه ۱۴۰۱ بهسازی میچود.

بنیاد مسکن خوزستان، دستیار عمران روستایا، با اشاره به ملاحظات زیر، ملاحظاتی وجود دارد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان. کجاست منطقه ۸۰ د پشرفت فیزیک درد و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده تکمیل میچود.

اکبری فضلی بیان کرد: چرخش شابلون شرکت هوانمای با گاز خوزستان بهارزش ۴۰ میلیارد تومان مرمت بیل مکانیکی نوورهای ساختمان راهها ساختمان ۸۰ روستای شهرستانهای آبادان خرمشهر و حله عزراد ۱۲ اسفند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/