معاون اداری مالی و پشتیپانی سازمان حراست صنعت نفت منصوب شگیبه گذرش شانا، کارگردان یک قضاوت بزرگ شروند آمده است:

«بعنایت چایستقی، تعهد، تخصص و تجربیات ارژمند جنابالی که بر اساس آن داوری شده است. نام «معاون اداری، مالی و پشتیبانی» به مشوید اختصاص دارد.

عمید است با استعانت از خداوند متعالی و رهنمودهای حضور بقیه الله (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مدال علی) و اجرای برنامه تحول آفرین رئیس جمهور جمهوری و اجرای قانون اساسی و وزیر نفت. ساختمان بیر رشیدی در آن امارات کارکنان شریف و خدتگزار صنعت نفت در حداکثر نقاط کوشور پا فلاش جانانا جهادی و کودتای اداری داری داری داری داری ورزاد توجه:

– دگرگونی در تصاحب منابع انسانی و بازاری سختر سازمانی در جهت ارتقا شغلی و توانمندسازی کارکنان حراست و وزارت نفت.

– باز تراحی، سازماندهی و کنترل فراینده و فعالیت های آن در مالی و امور خارجی پرسینیل حراست و وزارت نفت.

– یافتن زمانی برای دستیابی به عدالت سازمانی مبطنی، خاستگاه شسط سالاری، با همکاری، معاون وزیر نفت، گسترش معاونت بشریت و سرمایه و دگر، مدیران منابع بشردوستانه.

– اقدامات ریاست، کنترول و نظارت بر امور اداری، تفریق و برنامه جذب، نصب و ارتقاء آمور باشینشتیگی سازمان و یکی از آنها نگهبان می باشد.

– بهروگیری یک شرایط، علم من، تکنسین من و مهارت های شرکت من است.

– نظر و کنترل مثیر بر تمامی، قرائت ها و تصمیمات، دادهای پمانکاری، خدمات خرد و کالا، شفاف سازی در بخشداری پیشگیری و مقابله با نوعی فساد و منافع متضاد در حراست های وابسته به وزارت نفت.

رزافزون، شمره، مسیلت دارم، خداوند به او توفیق دهد.»

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/