مقدار خوردن صبحانه – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان


صبحانه به عنوان مهمترين وعده غذايي روزانـه شـناخته شده است و از منظم آن بـر سـلامت جـسمي ، روانـي و اجتماعي افراد تأثيرگذار است. صــبحانه بايــد حــداقل 20 درصــد از انــرژي روزانــه را فــراهم نمايــد. در حــالي كــه اغلـ ـب افـ ـراد بـ ـه دليـ ـ ع عـ ـدم آشـ ـنايي بـ ـا اهميـت ايـ ـن و عـ ـده غـ ـذايي ، يـ ـا از مصـ ـرف آن نظر مي كنند و يا آن را مفيد و مغذي تهيه مي كنند.

مطالعات نشان داده اند که نه تنها صبحانه مصرف فراوان و تداوم آن عامل موثر در تغییر وزن بدن است. نخوردن صبحانه در روزهای مختلف گزارش شده است و این وضعیت در میان نوجوانان بیشتر بوده است برخی از مطالعات از رابطه بین صبحانه چاقی و اضافه وزن حکایت دارند و نخوردن صبحانه به شکل منظم از كامل ایجاد اضافه وزن و چاقی در نوجوانان میدان استفاده شده است.

زمـ ـاني كـ ـه يـ ـك فـ ـرد وعـ ـده هـ ـاي غـ ـذايي را بـ ـه عمد يـ ـا بـ ـه اجبارحـ ـذف مـ ـي كنـ ـد ، ميــزان متابوليســم) ســوخت و ســاز (بــدن وي بـــيـــيـــــــي وعده غذايي ادامه پيدا كند، درصد بيشتري از ميزان مصرف متابوليسم، كاهش ميابد. در طولاني مدت،) BMR ميزان متابوليسم پايه (فرد پايين مي افتد و بدن مي آموزد كه با انرژي كمت ري زن ده بمان د. نتيج ه اي ن عم ل آنسـ ـت كـ ـه بـ ـدن چربـ ـي هـ ـاي افزايش در بافت چربي ذخيـ ـر نمايـ ـد. همچنـ ـين در مطالعـ ـات مربع ـوط بـ ـه سـ ـودمندي هـ ـاي مصـ ـرف صــبحانه مشــخص شــدهــــــــــــــــــ ، آنهــا بطــور ميــانگين كمتــر از افــرادي اســت كــه عــادت بــه مصــرف صـ ـبحانه ندارنـ ـد واز طـ ـرف دیگر آنهایی كه صبحانه نمی خورند ، بـ ـه احتمـ ـال زيـ ـاد در طو ـــــو ب بو؟ ـذايي كـ ـم ارزش و بـ ـي ارز ش اند روي مي آورند و همين مسئله باعث بيمار شدن آنها مي شود) از جمله ديابت و افزايش چربي خون. (البته منظورمان از خوردن صبحانه، صبحانه سالم است نه بيسكويت و شكلات و تنقلات و آب ميوه هاي غير طبيعي.

دیدگاهتان را بنویسید