ناخوشایند افزار نمایندگی فناوری مدیریت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند بازار سرمایه، روح الله دهقان در تشریح مهمترین اقدامات این نمایندگی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه در سال ۱۴۰۰ بازارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه ها نسبت به سال قبلی وضعیت بهتری داشتند، نمایندگی مدیریت فناوری این سیستم ریزی. اصولاً در رشد زیرساخت های این بخش {است تا} در سال بلند مدت همراه خود افزایش وضعیت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات همراه خود مشکلات کمتری مواجه شود.

وی افزود: بر این مقدمه آنلاین مکان TSETMC کدام ممکن است مرجع {اطلاع رسانی} است، دستخوش پیشرفت های زیادی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های آن نوسازی شده است؛ علاوه بر این امکانات داده جدیدی به این آنلاین مکان اضافه شده {است تا} توانایی داشته باشد زیادی از بیشتری را تحمل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اسبابک ها بیشتری پاسخ دهد. بازدید می تدریجی.

دهقان اظهار داشت: طی سال ۱۴۰۰ اقدامات زیادی برای افزایش قابلیت پیشنهادات در سامانه های معاملاتی به پایان رسید به همان اندازه ضمن افزایش قابلیت پیشنهادات در سامانه حال، اجتناب کرده اند انواع پیشنهادات حمایت شود.

مدیرعامل نمایندگی مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران افزود: اخیراً همراه خود سازماندهی پیشنهادات آتی در بورس نشاط، اصولاً این پیشنهادات بر روی زیرساخت نمایندگی مدیریت فناوری صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان ابزاری جدید به بازار راه اندازی شد شد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند پیشنهادات سال قبلی شاهد تحولات متعددی در سامانه بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند غول پیکر‌ترین اتفاقاتی کدام ممکن است رخ داد بردن «کد مازاد» اجتناب کرده اند سامانه پس اجتناب کرده اند پیشنهادات بود، به همین دلیل اجتناب کرده اند این پس سهامداران در صورت از گرفتن دارایی‌هایشان بیش اجتناب کرده اند مقدار معین در کدهای متنوع نگهداری نمی شود.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی دارایی اشخاص حقیقی در یک واحد واحد نگهداری تبدیل می شود. رفع شد، به منظور که در اسفند ماه توانستیم این رشد را در سیستم پس اجتناب کرده اند پیشنهادات پیاده سازی کنیم.

دهقان یکپارچه داد: در سال ۱۴۰۰ اقدامات رشد ای بر روی سامانه وایپران شناخته شده به عنوان تأمین غیرمستقیم در ملت به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا رسانه ای جدید به مکان اضافه شد. راهنمای مستقیم نیز به مکان اضافه شده است کدام ممکن است به اشخاص حقیقی این امکان را می دهد به همان اندازه صندوق های مختلف را اجتناب کرده اند تذکر اجزا هدفمند ارزیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مستقیم شخصی انتخاب درستی بگیرند.

وی رشد در بخش زیرساخت ها را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {انجام شده} در سال ۱۴۰۰ برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در سال جاری سامانه های نظارتی جدیدی به استفاده رسیده است کدام ممکن است این سامانه ها کارآمدتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت نظارتی بازار را کدام ممکن است اخیرا بدیهی شده افزایش می دهد. در سیستم بورس

مدیرعامل نمایندگی مدیریت فناوری بورس تهران تصریح کرد: همراه خود افشا اجتناب کرده اند این سامانه وارد فضای جدیدی در بخش نظارت خواهیم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای جدیدی در اختیار ناظر قرار خواهد گرفت کدام ممکن است سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت بالاتری اجتناب کرده اند عملکرد های . این روش اجتناب کرده اند سال بلند مدت وارد نظارت بر دنیای آنلاین ما تبدیل می شود، از الگوریتم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارهایی تماشا بر بازار تحمیل تبدیل می شود.

دهقان افزود: همراه خود ملاحظه به اتفاقاتی کدام ممکن است قابل دستیابی است در بخش دنیای آنلاین ما رخ دهد، نمایندگی مدیریت داده ها در سال جاری هدف اصلی بیشتری بر ایمنی داده ها داشته است؛ امتحان شده شده {است تا} همراه خود اعمال الزامات به مرحله بالاتری اجتناب کرده اند ایمنی بازو یابد.

وی همراه خود ردیابی به مهمترین تعهد های این نمایندگی در سال بلند مدت اظهار داشت: در سال جدید همراه خود ملاحظه به اینکه بورس در جاری حاضر مجوزهای جدید برای ایستگاه های تجاری NAMAC به شورای همکاری خلیج فارس است، رشد سامانه های تحمل مدیریت شخصی در اصل کار قرار گرفته است. کارگزاری: این روش معاصر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی آن اصلاح می تدریجی، از تکنولوژی آن به سختی عجیب و غریب است با این حال همراه خود تکنولوژی جدید بیشتر بازنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد می یابد.

دهقان افزود: در سال بلند مدت بسته به خواستن بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته پرهزینه، قابلیت های جدید سامانه های سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ارتباطات کارگزاری اضافه تبدیل می شود کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اصل رئیس گروه در بخش مشتقه یکی اجتناب کرده اند این سیستم هاست. مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران در سال جاری اطمینان حاصل شود که رشد سیستم های بازار مشتقه {است تا} بتوانیم مشتقه های جدید دسترس در بازار را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای بازار این جهان را برآورده کنیم.

مدیرعامل نمایندگی مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران افزود: استفاده اجتناب کرده اند مدل های جدید پایگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه های جدید اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های این نمایندگی در سال جدید است. در انواع مکان tsetmc سرویس های مکان حاضر دهنده داده ها روتین بازنویسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فناوری های جدید {در این} زمینه استفاده احتمالاً خواهد بود.

دهقان همراه خود خاص اینکه حمایت اجتناب کرده اند امکانات داده اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات نمایندگی مدیریت فناوری بورس تهران در سال بلند مدت {خواهد بود}، تصریح کرد: این موضوع در سال قبلی در اصل کار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات موثری {در این} زمینه به پایان رسید. با این حال باقی مانده است بخشی اجتناب کرده اند این معنی یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال جدید توسط بخش‌های وسط داده پشتیبانی شود.

وی تاکید کرد: در سال جدید کارهای جدیدی در بخش امنیتی تعیین شده کدام ممکن است باید انجام شود. در زمینه نظارت بر بازار، ما در امتحان شده هستیم به همان اندازه رژیم های نظارتی جدیدی تحمیل کنیم کدام ممکن است معنی ناظر بازار را برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت وضعیت عادلانه بازار افزایش دهد.

دهقان افزود: مهمترین نیمه رشد نمایندگی به بخش نیروی انسانی برمی گردد به منظور که مشاوران متخصص بیشتری برای توانمندی اصولاً در بخش زیرساخت ها داریم.