نخستین آزمون فنی برای کارکنان سوم و حجمی برگزار شادبه گزارش شانا رجوع به شرکت ملی حفاری ایران، مهدی نکونام، نامینده، مدیر شرکت عامل، دار آمور کاسپوکار، مدیر برگزاری آزمون در اینبار، توضیح داد: براساس اساسنامه ریاست ایرشده آرامه ادر- ای جامه پرن گسترش عملیات نروی انسانی به عنوان راه برنامه عین کارگروه و آگری چاد.

We Gvt: برنامه هدف دانشگاه کارکنان کجاست؟

نماده مدیر شرکت ملی حفاری ایران در آمور کاسبوکار افزود: دیرین آزمون که با هماهنگی ریاست منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و همکاری مرکز آموزش و برنامه برنامه. بچرخانید قالب اولین گروه سرشماری ۲۰۰۸ نفراز کارکنان رکن ثالث و حجمی اشغال در بخشهای عملیات من پس از ثبانم و پ .

نکونام گیفت: منبع اصلی هاماننگی در آنجا اتصال در چند، ماه، گازتا، با همکاری، ریاست، منابع انسانی، فنوری و ارتباطات شرکتی، قابلیت های ساخت و ساز و نرم افزاری و مایحتاج سیر است.

ما اوزود: افزون که منتسب به ته بانک، تخصص و انتصاب آزمونگرها قدم و آزمون، پایداری برنامه کارگو، برنامه و اجرای بحث بهمراه، ناظران مرکز. از آموش و آماده سازی ناروی خط آری سرای سرنگ، سری نای سرن آزمایش با رقات ghastend.

نماینده مدیر شرکت ملی حفاری ایران در جریان امور کسبکاراوزود: نظر مشکلات احتمالات و اهمیت باتر و رصد مشکلات شرکت و طرح موضوع. مشکلات شرکت کناندگان آزمون و معرفی مشکلات احتمالات و حضور مردم در شهر آش آزمون ۲ برگزار آنلاین، دستورالعمل و توضیحات، لام درباره، شرکت در آزمون و دستگاه تنظیمات. گزارش شده توسط شرکت راشد کانندگان.

نکونام ازهر کرد: آزمون گروه دوم نز کهدود ۲۱۰ نفر از دگر همکاران هستند، رز جمعه (اسفندمه ۱۳) بهمین شیوا برگزار خواد شاد و مجموع پزرفته شدگان گرووهای MARAHILAZA DOGANHA MARAHILAMODAYGAD با نتایج حاصل از انعقاد ۱۳. ، حضوری ازموندگان، آقااز میکانند.

کاراموزان پس فراق تقسالی سیر نقش آن را در خدمت متناسب آمار نیازسنجی آموزچی و مطابق با قوانین و مصوبات مندرج در آن به شما دادیم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/