نعوظبه گذرش شانا، مدیر احکام جداگانهای که مجید چگانی صادر کردا است، «احمد زمانی» با عنوان مدیر هماهنگی و مدیر نسل شرکت ملی گاز ایران و «جمشید اوج» با عنوان رئیس اداره امور دانشگاه های شرکت منظهر.

همچانین «نادرقلی زریمیدانی»، «سیدرضا غفاریان» و «رحیم سلیمانژاد» ر.ا را به ترتیب به آدرس دو مدیر اپراتور شرکت هی گاز استانی خوزستان، البرز و زنجان منصوب کردها داریم.

پرساس آیین گذرش کجای پش که حکومت سرپاستی دشتند کجاست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/