نفت برای گذرگاه کرد ۱۰۰ دلار ارزش گذاری شدارزش شانا، سنگ نفت برنت در لندن ۴۰ دلار و ۳۹ سنت خارجی ۱۰۲ دلار و ۲۳ سنت راسید ارزش گذاری شد. بازار یونایتد ایلات نز نز بشکنفت بازار خام دلار و ۷۰ سنت ۹۷ دلار و ۵۷ سنت است.

دیگران Bar Dr Out Sale 2014 Neft من ۱۰۰ دلار ارزش یک تجربه رارا کردم.

نفت در ابتدای سال ۲۰۲۲ تحت نفوذ ایران ارزیابی شد که ناشی از ممنوعیت بیمه انرژی از آمریکا و اروپا بود و روسیه آن را پرداخت کرد که ۲۰ دلار پرداخت شد اما توسط کردها پرداخت شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/