نقشه ای کدام ممکن است کی فرآیند را سرنگون کرد!


کارلوس کی فرآیند پس اجتناب کرده اند جدایی اجتناب کرده اند گروه سراسری فوتبال ایران راهی کلمبیا شد به همان اندازه هدایت گروه سراسری فوتبال این ملت را بر عهده بگیرد.

همراه خود این جاری کی فرآیند روزهای سختی را در کلمبیا سپری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج ضعیف تیمش در پایان باعث ریختن او شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی پرتغالی در پیامی کدام ممکن است آشکار کرد اجتناب کرده اند هدف بی نظیر جدایی اش اجتناب کرده اند گروه فوتبال کلمبیا صحبت کرد. کی فرآیند اجتناب کرده اند توطئه یکی اجتناب کرده اند چهره های تاثیرگذار در فدراسیون فوتبال کلمبیا کدام ممکن است در نتیجه اخراجش شد صحبت کرد.

خواهید کرد بالقوه است کنجکاوی مند باشید:

وی {در این} نامه نوشت: جدایی من اجتناب کرده اند گروه فوتبال کلمبیا {به دلیل} توطئه گونزالس در فیفا بود. این شخص در فدراسیون فوتبال فوق العاده تاثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر مطلق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه انتخاب گیری ها موقعیت دارد. ورزش روزانه او در پایان در نتیجه بردن من اجتناب کرده اند گروه شد.

این در حالی است کدام ممکن است گونزالس تعدادی از روز پیش گفتن کرد کدام ممکن است استعفای شخصی را به رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا حاضر کرده است.

کوروش به این اعلام کردن پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دروغ خواند.

Ts //