نقشه راه ۱۴۰۱ این نمایندگی بر ایده بدست آوردن به مانترا سال دنبال تبدیل می شودبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری حفاری ایران، حمیدرضا کلپایجانی همراه خود تبریک اولین نشست تجاری سال جدید همراه خود احترام اجتناب کرده اند زحمات بی شائبه کارگران در سال قبلی، افزود: همراه خود رویکرد پیشبرد نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به این سیستم های رشد ای نمایندگی. . نقشه راهی مجهز است کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق آن نتایج ارزشمندی برای گروه حاصل شده است.

وی اظهار داشت: امسال همراه خود ملاحظه به فرمایشات رئیس معظم انقلاب به رویداد سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند توانمندی های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های نمایندگی، این نقشه راه همراه خود جدیت پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف احتمالاً خواهد بود. ملت.”

مدیرعامل نمایندگی سراسری حفاری ایران {در این} مونتاژ کدام ممکن است همراه خود حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران، انواع اجتناب کرده اند روسای عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران در سالن دوره ها ساختمان مرکزی این نمایندگی برگزار شد، اظهار داشت: تأمین عملیاتی ورزش‌ها، محرک‌های ساخت باید تمام امتحان شده شخصی را برای تعمیر نیازهای صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت، نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت انجام دهند.

کلبایجانی افزود: ما کارگران نمایندگی باید اجتناب کرده اند تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی شخصی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت در راستای پویایی گروه تمام امتحان شده شخصی را برای بدست آوردن به مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع به کار گیریم. نیازها نمایندگی.»

وی اظهار داشت: امسال استفاده اجتناب کرده اند کل ناوگان حفاری، تبدیل کردن، نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای کیفی دکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تولیدات خانه اطمینان حاصل شود که ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری کیفی در اصل کار قرار گرفته است. جایگزین های شغلی تحمیل خواهد کرد.»

مدیرعامل نمایندگی سراسری حفاری ایران همراه خود دقیق میل های بی نظیر نمایندگی در سال جدید به بهینه سازی قیمت ها، افزایش درآمد، پیگیری مطالبات، خریدار مداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای درجه استاندارد ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راندمان کاری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی موفقیت کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالی پر اجتناب کرده اند بهزیستی برای همکاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/