نمایشگاه تخصصی رشد همکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس همراه خود دانشگاهیان برگزار تبدیل می شود


به گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی نفت ستاره خلیج فارس، این نمایندگی در تذکر دارد رول های مقام معظم مدیریت را در سال مزین به تماس گرفتن “ساخت” انجام دهد. دانشبانیان «کارفرما» اطمینان حاصل شود که آشنایی همراه خود نمایندگی های داده ها بنیان ملت، نمایشگاهی همراه خود محوریت تبلیغ نیازهای شخصی در زمینه های مختلف فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی اجتناب کرده اند ۲۴ به همان اندازه ۲۶ اردیبهشت ماه در محل ابدی نمایشگاه های در سراسر جهان بندرعباس برگزار می تدریجی. لذا اجتناب کرده اند کلیه دانشکده ها، امکانات آموزشی تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مراکزی کدام ممکن است امکان حاضر ارائه دهندگان به این نمایندگی را دارند دعوت تبدیل می شود جهت استفاده اجتناب کرده اند جایگزین تحمیل شده اجتناب کرده اند این نمایشگاه بازدید نمایند.

کلیه نمایندگی های متقاضی بازدید اجتناب کرده اند نمایشگاه موظف به پرونده دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن شکل مربوطه به همان اندازه اول فروردین ماه سال جاری می باشند.

در صورت خواستن به دانش تا حد زیادی می توانید همراه خود شماره تلفن ۳۱۶۱۳۵۷۵-۰۷۶ دبیرخانه نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند طریق نامه الکترونیکی [email protected] تصمیم حاصل فرمایید.

نمایشگاه تخصصی توسعه همکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس با دانشگاهیان برگزار می شود

لینک پرونده عنوان

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع