نیاز تنظیم نظام حاکمیتی پژوهشگاه صنعت نفتبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری نفت ایران، جعفر توفیقی ذکر شد: نظام حکمرانی در هر سازمانی به طور مستقیم بر کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد خواص مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی آن گروه در صنعت، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت آن تأثیر می گذارد.

وی در تشریح ماموریت های مختلف در بخش تنظیم حکمرانی ذکر شد: برای گروه های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری قابل مقایسه با پژوهشگاه صنعت نفت، رقبا دسترس در بازار فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است، به این معنا کدام ممکن است تمامی اندازه مانکن اجتناب کرده اند جمله تعیین نیازهای صنعت اجتناب کرده اند ابتدای تعیین ضرر به همان اندازه رفع دشواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر راه رفع، همکاری نزدیک، راهنمای فناوری صنعت تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان فرآیند های بازاریابی راه اندازی شد شدند.

خواستن به افزایش چرخه حیات گروه

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت همراه خود دقیق اینکه پژوهشگاه منصفانه گروه ماموریت محور است، ذکر شد: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ قالب اقتصادی توسط دست پژوهشگاه است، به همین دلیل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مدیریت ماموریت یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین ماموریت‌ها است. اجتناب کرده اند مهمترین عناصر.»

توفیقی علاوه بر این بر لزوم افزایش چرخه حیات گروه تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گروه ها معمولاً پس اجتناب کرده اند منصفانه فاصله انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ وارد فاصله انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوغ می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خوب همراه خود این مشکل برخورد کنند عملاً همراه خود آنها مواجه نمی شوند. برای شفافیت اصولاً، می‌توان «دگردیسی دیجیتال» را در تذکر گرفت. شناخته شده به عنوان مثال، اگر گروه ما نتواند همگام همراه خود تحولات عصر دیجیتال همگام شود، در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند ماموریت‌های نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت در دنیای در این زمان به سمتی حرکت می‌کنند. استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های دیجیتال اجتناب کرده اند بازار بردن می‌شوند، به همین دلیل تحمیل اثربخشی از آنها برای تطبیق گروه همراه خود تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری‌های نوظهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان جلوگیری اجتناب کرده اند میرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش چرخه حیات گروه در بازارهای تهاجمی جهانی حیاتی است.

همراه خود صنعت ارتباط برقرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای فناوری را برآورده کنید

وی همراه خود دقیق اینکه مسئولیت بی نظیر این گروه برقراری ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای فناورانه صنعت است، ذکر شد: اولین گام در بخش ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن، تعیین از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای دیگر تحمیل خواستن است، یعنی صرفا تعیین از ملزومات کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت بالقوه است {به دلیل} نبرد های روزمره اجتناب کرده اند فناوری های نوظهور توجه پوشی تدریجی کدام ممکن است ممکن است بیش اجتناب کرده اند حد خطرناک باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شدن صنعت جلوگیری تدریجی.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت همراه خود دقیق اینکه پژوهشگاه صنعت نفت باید شناخته شده به عنوان منصفانه همدست راهبردی در امتداد طرف صنعت برای تحمیل خواستن باشد، تصریح کرد: ما منتظر نیستیم کدام ممکن است صنعت دچار ضرر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به سراغ ما بیاید، اما علاوه بر این الان هستیم. در بخش‌های مختلف صنعت حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق دوره ها قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل فناوری، رفتار آن صنعت را تجزیه و تحلیل می‌کنیم به همان اندازه مشکل‌هایی را کدام ممکن است بالقوه است در فناوری در بلند مدت نزدیک همراه خود آن مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود راه اندازی شد سایر فناوری‌های نوظهور به آن است خاص کنیم.

توفیقی دانستن درباره ورزش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} در بحث درو کردن بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند میادین نفتی دلیل داد: اکنون جدا از فرآیند‌های استاندارد درو کردن بیش اجتناب کرده اند حد، نانوسیالی ساخت کرده‌ایم کدام ممکن است در نهایت سال قبلی آزمایش شد. ورزش‌های آزمایشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق شبیه‌سازی ما نیز نماد‌دهنده کار کردن بهینه این نانوسیال در اضافه درو کردن است، از در ابعاد اقتصادی نیز در جاری آزمایش است.

اهمیت احیای چاه های کم بازده

وی همراه خود ردیابی به اهمیت قالب احیای چاه های کم بازده برای ریاست جمهوری سیزدهم، ذکر شد: وزارت نفت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان خواست به همان اندازه چاه های کم راندمان را در اختیار آنها قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است پژوهشگاه صنعت نفت دارای قابلیت های در عمق ای است. همراه خود تخصص در تحقیق میدانی، ورزش این نمایندگی های داده ها بنیان باید حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های مربوطه حاضر شود به همان اندازه همراه خود حمایت نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت نفت در مختصر ترین زمان بالقوه به نتیجه جذاب برسند. نفت، از های ارزشمندی {در این} چاه ها نهفته است.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت تاکید کرد: {به دلیل} جدیت مقامات سیزدهم برای حضور استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر، پژوهشگاه صنعت نفت در تذکر دارد وسط نوآوری شخصی را کدام ممکن است ۲ سال پیش پرانرژی شده است، در سال ۱۳۹۸ افتتاح تدریجی. اطمینان حاصل شود که از گرفتن نمایندگی های نوظهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان.» ارتقای نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع کار کردن آن.

پژوهشگاه صنعت نفت دارای بهتر از زیرساخت های آزمایشگاهی است

توفیقی همراه خود تاکید بر اینکه زیرساخت آزمایشگاه پژوهشگاه صنایع نفت در نوع شخصی اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکیفیت ترین است، ذکر شد: گفتن کردیم این زیرساخت ماهر ممکن است در اختیار نمایندگی های نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان همراه خود ۵۰۰ محقق قرار گیرد. مربیان.» به عبارت تولید دیگری ما همراه خود تمام سرمایه فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری صنعت نفت در خدمت آنها هستیم، به همین دلیل در واقع همزمان در جاری رشد وسط نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه هستیم. همراه خود ملاحظه به این موضوع، پارک را شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم های رشد شخصی توصیه کرده ایم، این کار را {در این} وسط انجام دهید.

وی افزود: پژوهشکده در تامین یکی اجتناب کرده اند نیازهای راهبردی صنعت کدام ممکن است ساخت کاتالیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده شیمیایی است، فوق العاده محکم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است قطب محرکی برای نمایندگی های داده ها بنیان باشد به همان اندازه بتوانند اجتناب کرده اند تجهیزات های ما بهره مند شوند. .

حمایت مقامات اجتناب کرده اند گروه های داده ها بنیان قابل تقدیر است

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ذکر شد: پوشش مقامات سیزدهم برای تسریع در جریان حمایت حداکثری اجتناب کرده اند وجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند داده ها بنیان قابل تقدیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان ذکر شد راه رشد صنعت نفت دادن است. حمایت، الهام بخش، تحمیل انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این نمایندگی ها. صندوق تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری.

توفیقی همراه خود ردیابی به اینکه حضور نمایندگی‌های داده ها‌بنیان در پژوهشگاه به جریان نوآوری کمک می‌تدریجی، ذکر شد: معتقدیم موسسه پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در جاری تپش نوآوری است به این معنا کدام ممکن است مهم‌ترین سود تهاجمی آن نوآوری است. ” همراه خود ملاحظه به اینکه دارایی های منصفانه پژوهشکده کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنی آن منع شده است، باید قابل مقایسه با سایر گروه های دنیا همراه خود Open Innovation کار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده منتظر تحمیل نوآوری اجتناب کرده اند داخل نباشد، از آن یک است زمان است. استراتژی خوردن

وی همراه خود دقیق اینکه وسط نوآوری پژوهشگاه در ابتدای راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی ورزش شخصی را تحریک کردن کرده است، تصدیق شد: پژوهشکده ورزش شخصی را در پژوهشگاه تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۴ قالب توسط نمایندگی های داده ها بنیان {در این} زمینه در جاری اجراست. . وسط.

اجرای قالب میزبانی برای بدتر کردن جریان نوآوری

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت علاوه بر این اجتناب کرده اند اجرای قالب میزبانی دانشجویان کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری در دانشکده‌ها در ده ماه قبلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای اجرای این قالب بیش اجتناب کرده اند ۹۰ دانش آموز همراه خود اندیشه‌های کبریت همراه خود نیازهای نفتی این قالب را اجرا کردند. صنعت، این ضرر پذیرفته شد.

التوفیقی یکپارچه داد: ما در چندین مناسبت کدام ممکن است در پژوهشگاه برگزار شد، نیازهای صنعت نفت را مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه ای در مکان قرار دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون دانشکده ها به سادگی می توانند به این از ملزومات ورود داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انواع موضوعات می خواست، به راه اندازی شد آن ها بپردازند. شاگردان به ما.» کاردن.

وی همراه خود ردیابی به اینکه دانشجویان ارسالی مورد حمایت قرار خواهند گرفت، اجتناب کرده اند همکاری این دانشجویان زیر تذکر محققان پژوهشگاه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: دانشجویان برگزیده در آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت نفت همراه خود تامین پولی ما ورزش شخصی را تحریک کردن خواهند کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته اینجا است کدام ممکن است ما آن را در ماموریت شخصی نمی گذاریم، اما علاوه بر این آن را رصد می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آزمایشگاه به وسط نوآوری متصل می کنیم به همان اندازه جدا از فعالیتی کدام ممکن است دانش آموز برای دانشکده شخصی انجام می دهد، فاصله هایی به تماس گرفتن کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را نیز کار کنیم. نوک نامه، او وارد بازارهای تجاری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن ورزش می تدریجی. ما در جاری یاد گیری هستیم.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ذکر شد: قالب میزبانی همراه خود حمایت نمایندگی سراسری نفت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی در اصل کار هیات مدیره نمایندگی سراسری نفت قرار گرفته است. وی ذکر شد: در راستای اندیشه های وزیر نفت.

توفیقی در خاتمه ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند جریان های مدرن دنیا همراه خود جریان های دانشجویی پیوند خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است درهای موسسه به روی تعداد زیادی دانشجوی دکتری باز شده است، می توانند اندیشه های صنعت نفت ما را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. با بیرون هیچ قیمت ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط.” رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت نوآوری.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع