نیروهای روسی آوارهای ماریوپل را پاکسازی کردند (عکس)
عکس های سربازان روسی در جاری تخلیه خانه ها در ماریوپل را ببینید.