همراه خود زهر مورچه درد را کاهش دهید


به مشاوره فلیپ، {در این} تحقیق، مولکولی در زهر مورچه تعیین شد کدام ممکن است مسیر درد را در پستانداران مدیریت می تنبل. این مولکول ساختاری خیلی شبیه هورمون های فعلی در صورتحساب انبساط درم پستانداران دارد. این صورتحساب دارای صورتحساب انبساط ساختاری پروتئینی تشکیل ۵۳ اسید آمینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیسم متنوع اجتناب کرده اند سلول ها موقعیت دارد.

مورچه ها طی صدها سال توسعه یافته اند به همان اندازه این مولکول را کدام ممکن است متعلق به دشمن بی نظیر آنها، مزاج است، در هیکل شخصی ساخت کنند به همان اندازه سیستم عصبی دشمن را مدیریت کنند. این مولکول پتانسیل تأثیرگذاری بر پستانداران را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه مستقیماً درد تحمیل نمی شود، با این حال باعث تحمیل پاسخ های آلرژیک تمدید شده مدت در پستانداران تبدیل می شود.

در آزمایش این مولکول بر روی گیرنده های صورتحساب انبساط اپیدرمی، محققان دریافتند کدام ممکن است این مولکول تأثیر مقاوم بر این گیرنده ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاًً توسط مورچه ها برای حفاظت در مخالفت با پستانداران استفاده تبدیل می شود.

داروهای مهارکننده صورتحساب انبساط اپیدرمی در جاری حاضر دسترس در بازار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای کاهش انبساط تومور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش درد مزمن ناشی اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها استفاده می شوند.

محققان بر این باورند کدام ممکن است ارتباط بین درد مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورتحساب انبساط اپیدرمی راه را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند یافته های این تجزیه و تحلیل در معامله با دردهای مزمن به راحتی می تنبل.

گزارش درست در روزنامه PNAS چاپ شده شده است.

ت //