همستیژی JECF، بهبود کمی و کیفی بازار گاز موثر است.به نام گازرش شانا، سید نظام الدین موسوی با سفر یک رئیس جمهور جمهوری خواه و تشکیلات حمره در قطر و حضور یک زائر در حضور سرویس مخفی مجتمع کوشوری، سادارکناندا گاز (جی سیف).

ما اوزود: سفر یک دیپلمات مؤثر و یک رئیس جمهور جمهوری خواه به قطر، بدون شک دارنده «احمت است» قطر به عنوان عبارت «خور حائی ات خه» یک زمزمه جمهوری اسلامی با شمر مایید است و آنها همکاری های هستند. خوبی، با ایران درد و مرزهای سیاسی وجود دارد. خلیج فارس، همکاری بهتری، ایران

سخنگوی رئیس شورا که مجموعه سوران کشور حیصدر ناده را بنیان نهادم همبستکی پیشتر و همفکری پشاتی باشند بازار با تون باهتری کار میکنند و جایی که انرژی مهم است. و ارزنده با اثاثیه و نگهداری و بیمه با قیمت مناسب به سطح جهان بنگرید خواهان کرد.

نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و کلات در مجلس نیز در عین برا هدیه: رئیس جمهوری جمهوریخواه و دولتی که توسط نشان دادند در جهت سیاست خارجی به کارگردانی ویژایی توسط خشورهای همسایه درند برکنار می شود.

راه نشان دادن یک کرد: وضعیت فعلی ایالت کجاست، وضعیت ایالت، حمّه نگاه، و مرکز به غرب بود وصل است، اما ایالت کجا، حضور نادارد. و ایالت کونونی همکاری، با خشورهای همسایه و ولسوالی راه بهیسورت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/