همکاری صنعت نفت با مراکز علمی بری تولید محصولات پایین‌دوست تقوات میچودبه گذرش خبرنگر شانا، نمایندگان در نشاط الانی امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در غریان برسی بخش درامدی لیها بودجاه سال ۱۴۰۱ هر کوشور با پشنهاد ضمیمه شما ۱ مورد من نمی فهمم.

براساس، جایی که این مورد توسط وزارت منابع کار در داخل کاشور قرار دهاد انجام شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/