همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در تشکیل سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه مباهات است.


به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، فرمانده انتظامی تهران غول پیکر در دیدار همراه خود محمد رسول الله فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران غول پیکر ذکر شد: انقلاب است.

سردار حسین رحیمی در دیدار سردار سرتیپ پاسدار حسن زاده فرمانده کل سپاه پاسداران محمد رسول الله همراه خود تبریک ارتقای سردار حسن زاده به سطح سرتیپی ذکر شد: این کار را خواهیم کرد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه خدمت سربازی مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان بهترین خوشحال از ماست، افزود: هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تا حد زیادی نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ممکن است موجب تحکیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت شود.

سردار رحیمی همراه خود تاکید بر اینکه برادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توجه دشمنان است، ذکر شد: درست در این لحظه بر کوری توجه دشمنان، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در تشکیل سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی است. نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی برای همه دوستداران اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب.»

فرمانده انتظامی پایتخت ذکر شد: سپاه پاسداران درست در این لحظه مایه خوشحال از اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های سپاه پاسداران در جهان های مختلف ارتش، آموزشی، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دیدنی است.

سردار رحیمی ذکر شد: درست در این لحظه به همت نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای نظم، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت کشورمان گزیزمان تحت سلطه است.

{در این} دیدار سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران غول پیکر همراه خود تبریک سال نو، اجتناب کرده اند امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات سردار رحیمی در برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در پایتخت شناخت کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید