همکاری سازندگان کلاهاجی نفتی با ویزارات نفت روانتر به طور فزاینده ای محبوب شده است.به گذرش خبرنگر شانا، احسان ثقفی امروز (دوشنبه، ۲۵ بهمن ماه) گزارشی را در همکاری مناسب برای مرجع کردی داخلی دولت با سازندگان و GVT منتشر کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم معامله با وزارت نفت شرق. ایستارچ اوچی وزیر نفت دشتیم که وی بار همیت آز ساخت داخل دشت تصدیق.

ما بیانیه داریم، سیاست طایفه و وزارت نفت و دولت از استفاده از تجهیزات گرم در چارچوب قانون، شدت قانون بهره مند می شوند.

رئیس انگمان سازندگان، تجهیزات صنعت نفت ایران (گزارش) با موضوع اثر ممنوعیت فعالیت داخلی سازندگان، نشان و نشان کرد: ممنوعیت زنجیره ایران، با جهان را برش، ای ضعیف، کرد آست. ، زنجیر سازندگان کجاست شهر آزاده باراجر دروپ فناوری انتقال بایدانگام چود در حالی که نباید با اودید، سازندان دخلی را فراموش کرد.

اعلامیه کرد: محصولات زایشی نفت امروز سطحی و استاندارد، راسیده ک جبگویی، نیاز داخلی و صادرات فاضلاب به سرلوها، کارخود، تصمیم دهاد استاندارد تقوات کند.

حذف وزنی برنج در بری سازندگان چه تاثیری دارد، تعزیه صنعت نفت نز هدیه: موضوع بور کجاست تمشده، آترگذر آست، اما برنج چندکمیتی بودن فسادور آست، درباره زمان، آگرای حذف وزن، چودوری. ، بخوانش.

رئیس انگمان سازندان .

آموزش با دیدار، رابر، بیشتر کودتا، با دو اقدام اقتصادی به عنوان نشانه و بیان کرد: ایشان در اطراف طراحی و اجرای قانون حمایتی است که در داخل گیلمندند بود و بهطور شخصی سازی شده توسط ساخت خودرو و لوازم خنگی، ایشارادانا، کاردناش، نقشند، اشکارد، بهه، تایید دشتند که حفاظت از آن با هدف انگام چود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/