هنگام تماشای فیجت دیگران اذیت می شوید؟ تو تنها نیستیاگر بی حوصلگی دیگران شما را مضطرب می کند ، ممکن است شرایطی به نام misokinesia داشته باشید که به معنی “نفرت از حرکات” است. و این بیشتر از آنچه فکر می کنید رایج است.

دیدگاهتان را بنویسید