واردات Neft Hind در ژانویه ۲۰۲۲به نام گازرش خبر گازاری رویترز به عنوان دهلینو، دادهای، منابع کشتیرانی و صنعتی، ناچان، میداد، که هند، در ژاناویه، سال، گری، م، روزنه، ۴ میلون، ۶۰۰ هزار، نفت، سنگ معدن، وارداتی، کاردا، دور، شاه، شاه.

واردات نفت خام هند به دلیل تاریخ دسامبر ۲۰۲۱ رد شد.

دادها شهر مدهد با انکار واردات نفت خام هند از عراق با دو لیتر آب که مقدار آن در سال ۲۰۱۹ صادر شد و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزاره به صورت مرزی. از ۲۸ روز

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/