واکنش قوه قضائیه به قتل سیاه پوست توسط آمریکا
کاظم غریب آبادی: هیچ نشانه ای از کاهش سیل کشتار نوادگان آفریقایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به یک سیاهپوست به دلیل عبور از چراغ قرمز، او را تبدیل به زهکش کردند. به قدم خود توجه کنید؛ در آمریکا به جای یک اسکناس خوب، شصت گلوله می توانید بگیرید!