ورزش قفل در این سیستم بوتلگ است


به گزارش تی‌اس، محمدجواد آغاجاری، مدیرکل روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین‌الملل بیمه مرکزی، ورزش این اپلیکیشن را بوتلگ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اپلیکیشن با بیرون مجوز برای حاضر اینترنت شرکت ها بیمه‌ای ورزش خواهد کرد. حاضر شرکت ها بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مغایر همراه خود اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه است، اجتناب کرده اند همکاری نمایندگی های بیمه، شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان آنها همراه خود آنها جلوگیری شود.

بدیهی است در صورت تفسیر هرگونه همکاری اجتناب کرده اند سوی فعالان صنعت بیمه همراه خود این اپلیکیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بیمه نامه اجتناب کرده اند طریق آنها، طبق مقررات همراه خود آنها برخورد می تواند.