وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا بدون درک درست از واقعیت های منطقه این گونه مسائل را تنها با هدف ایران هراسی و اختلاف بین کشورهای منطقه مطرح می کند و با آن برخورد می کند، نشان می دهد که آنچه اهمیت دارد. آمریکا منافع فرا ازدواجی این کشور است و به آن نفس می‌دهد.» برای حکومت صهیونیستی در منطقه ساختگی است.