وزارت بازی: اولین و فینال ماجراجویی مشهد بر عهده فدراسیون فوتبال است – پایگاه خبری مدارا


بر ایده داستان ها تحمل، سینا کلهر معاون وزیر بازی و کودکان عصر جمعه در صفحه دیجیتال شخصی نوشت: فدراسیون میزبانی مشهد را در سر موج ششم کرونا ادعا می تدریجی. چرا؟ آنها در نظر گرفته شده می کنند این مسابقه با بیرون تماشاگر {خواهد بود} و می توان اجتناب کرده اند برگزاری مسابقات زیبایی شناختی و سیاسی در مشهد بهره برد.

وی افزود: چرا هیچکس به این انتخاب اعتراض نکرد؟ واقعیت اینجا است کدام ممکن است فدراسیون فوتبال شخصی را عالی نهاد به صورت جداگانه و ۹ بنده خدا از آن آگاه است. به دلیل خودش انتخاب خواهد گرفت و حرکت می تدریجی. ضمن اینکه {در این} مورد علاوه بر این برخی اعتراضات، مخالفت شدید صورت نگرفت.

معاون زیبایی شناختی و بهبود بازی های همگانی وزیر ارشاد ذکر شد: خواه یا نه ندیدند کدام ممکن است قابل دستیابی است شرایط اصلاح تدریجی؟ عدد. گزینه ها معمولا هر روز و مختصر مدت گرفته تبدیل می شود و شاید فدراسیون فوتبال در نظر گرفته شده می کرد حتی وقتی {به دلیل} کرونا مجوز نگیرند، قطعا همراه خود حضور بانوان در ورزشگاه مشهد مخالفت می تدریجی.

وی شکسته نشده داد: زمان در جاری گذر است و کمدین ماجرا اینجا است کدام ممکن است موج کرونا کاهش یافته است و {محدودیت ها} برداشته تبدیل می شود. فدراسیون فوتبال همچنان اصرار دارد کدام ممکن است تفریحی با بیرون تماشاگر برگزار شود، با این حال ستاد کرونا اجتناب کرده اند قبول پاسخگویی عدم مجوز خودداری می تدریجی و برای ۸۰۰۰ تماشاگر مجوز صادر می تدریجی.

کلهر ذکر شد: خواه یا نه ستاد کرونا ممکن است ادعا ای صادر تدریجی؟ علاوه بر این. چرا صادر کرد؟ شاید {برای حفظ} شهرت ستادی کدام ممکن است تصمیماتش نسبتاً و عقلانی است. فاجعه صنفی همراه خود صدور مجوز تحریک کردن تبدیل می شود. این خطر موجود است کدام ممکن است تفریحی با بیرون تماشاگر به حالت افتادگی درآید. سرانجام فدراسیون به وزارت بازی و نهادهای ظاهرا انتخاب‌گیر ادعا کرد کدام ممکن است فیفا {به دلیل} نبود زیرساخت‌های مورد نیاز، همراه خود محرومیت بانوان اجتناب کرده اند ورزشگاه موافقت کرده است. خواه یا نه اتحادیه مناسب است؟ پاسخ این پرس و جو را ساده فدراسیون و فیفا می دانند. با این حال در نظر گرفته شده می کنم فدراسیون ذکر شد فیفا موافقت می تدریجی و مشکلی نیست.

وی افزود: حرف های الاتحاد وقت را تلف می تدریجی و روز بعد تفریحی. در همین جا اتفاقاتی است کدام ممکن است به دلیل حضور خانمها در دروازه ورزشگاه رخ می دهد. برخی اجتناب کرده اند خانم های حاضر مقوا دعوت داشتند! حضور بانوان و حضور پرتعداد تماشاگران با بیرون بلیت، یگان ویژه را در وضعیت نامناسبی در مدیریت صحنه مکان ها به همان اندازه به شما گزینه بدهد کاری را کدام ممکن است نباید انجام دهد. در همین جا دو سرآشپز هستند. نتایج اتحادیه، واحد ویژه و سرآشپزها نیز خاص است.

معاون وزیر بازی تصریح کرد: ساختار قانونی فدراسیون ها در ملت خیلی شبیه نظام های سلطنتی بی طرفانه مشروطه است. ممکن است نمی گویم جمهوری خودمختار. از این ملت عالی سلطنت مشروطه {است تا} عالی جمهوری. هر اتحادیه آزمایش کرده است کدام ممکن است در صورت امکان اجتناب کرده اند عالی مسئله خارجی برای تجویز امکانات تحت سلطه بر سیستم استفاده می تدریجی. ساختار انتخاب گیری در بازی به طور قابل توجهی فوتبال، درد اولین است و به همان اندازه روزی کدام ممکن است وضعیت حقوقی فدراسیون مشابه باشد، این اتفاقات تکرار تبدیل می شود.

وی افزود: حقوق سرزنده و مؤثر خانمها در صحنه های مختلف بقای جمهوری اسلامی را تضمین کرد. معمولاً اقداماتی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است در بخش مدیریت خواهید کرد نیست، با این حال شناخته شده به عنوان عالی شخص پاسخگو برای باید پاسخگویی پذیر باشید. در تفریحی ایران و عراق تمام تلاشم را برای حضور بانوان انجام دادم با این حال در فینال تفریحی امتحان شده ما راه حلی پیدا نکرد. متاسفم.