وزارت نفت اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم در جستجوی افزایش کالا نفت {بوده است}حسین حسین زاده در ذکر شد و گو همراه خود خبرنگار شانا به دیپلماسی سرزنده مقامات در بخش نفت ردیابی کرد و ذکر شد: همراه خود پوشش محتاطانه مقامات در انجام دیپلماسی نشاط، رشد قراردادهای نفتی در اصل کار وزارت نفت و قابلیت قرار گرفته است. یکی اجتناب کرده اند داده ها های مورد استفاده است.

وی افزود: مقامات سیزدهم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی نشاط به انگشت معرفی شده است بود، با بیرون تحمیل پول و استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، بدهی های مقامات در گذشته را بازپرداخت کرد و باعث کسری بودجه شد کدام ممکن است از نزدیک بر قیمت های جاری و عمرانی فشار وارد کرد. را می توان کاهش داد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه کمیسیون نشاط مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه اگر توسعه افزایش کالا نفت به همین منوال پیش برود، مقامات به موفقیت های بزرگی انگشت خواهد کشف شد، گفت: در صورت شکسته نشده توسعه افزایش کالا نفت، مقامات به موفقیت های بزرگی انگشت خواهد کشف شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/