وزارت نفت و معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردندبه گزارش خبرنگار شانا، تفاهم نامه همکاری بین سورنا ستاری معاون آموزشی و فناوری رئیس جمهور و جواد اوگی وزیر نفت همراه خود هدف تدوین این سیستم کامل رشد داده ها بنیان در بخش نفت و سوخت منعقد شد. . صنایع پالایشی و پتروشیمی.

بر مقدمه این تفاهم نامه، شورای پوشش گذاری همراه خود هدف تدوین پوشش های عمومی بخش داده ها نفت، سوخت، پالایش و پتروشیمی و نظارت بر نتیجه گیری نیازها تشکیل تبدیل می شود. معاونت آموزشی و فناوری وزارت نفت، دبیر ستاد رشد فناوری های آب و نشاط و مدیران مسئله ۴ نمایندگی بی نظیر تکیه کن به وزارت نفت {در این} هیات حضور دارند.

در راستای این سیستم ریزی و اجرای موضوع این تفاهم نامه، هفت کارگروه تخصصی همراه خود عناوین «کارگروه رشد داده ها بنیان در اکتشاف نفت و سوخت»، «کارگروه رشد داده ها بنیان در پالایش نفت»، {تشکیل شده است}. “کارگروه رشد داده ها بنیان در اکتشاف نفت و سوخت”، “کارگروه رشد داده ها بنیان در اکتشاف نفت و سوخت” کار رشد داده ها در پتروشیمی، “کارگروه رشد داده ها” در زمینه سوخت زیرین دستی”، کارگروه رشد داده ها در زمینه محلی‌سازی از دستگاه صنعت نفت، کارگروه رشد داده ها در زمینه افزایش بلعیدن نشاط و کارگروه رشد، داده ها در رشد اکوسیستم فناوری نفت تشکیل می‌شود. مدیران کلیدی نمایندگی های تابعه وزارت نفت و مدیران معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری خواهند بود.

توافق اجباری برای تشکیل کارگروه های تخصصی مذکور، تشکیل دوره ها فاصله ای، اخذ مجوزهای اجباری، تامین زیرساخت های فیزیکی و قانونی ماموریت های مصوب کارگروه ها اطمینان حاصل شود که اجرای قالب های فناورانه در چارچوب این سیستم های مکتوب کارگروه های تخصصی، حمایت سازندگان و نمایندگی های داده ها بنیان. انطباق، تسهیل ورود نمایندگی های داده ها بنیان به فهرست بلند (ونورد لیست) صنعت نفت همراه خود هدف اجرای قالب های فناورانه مرتبط همراه خود موضوع تفاهم نامه، این سیستم ریزی برای تامین و تسهیل اعتبارات می خواست ماموریت های فناوری مصوب کارگروه های تخصصی و حمایت اجتناب کرده اند اجرای قوانین. در نمایندگی های تابعه، هلدینگ ها و نمایندگی های شخصی اجتناب کرده اند جمله تعهدات وزارت نفت {در این} تفاهم نامه است.

حاضر مانکن های کارشناسی و اجرایی در تمامی بخش های تفاهم نامه، ابلاغ از ملزومات و انتخاب های گفتن شده توسط کارگروه های تخصصی برای نمایندگی های داده ها بنیان و خلاقیت و انجام اقدامات اجباری برای تعمیر این از ملزومات توسط نمایندگی های داده ها بنیان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های فعلی اجتناب کرده اند جمله. رویدادهای فنی، نمایشگاه های خانه و …، حمایت اجتناب کرده اند چرخ دنده ماموریت های فناورانه در چارچوب مبانی و مقررات قانونی برای سایبان خطرات رشد فناوری، داده ها فنی، مشارکت و همکاری در تعمیر نیازهای فناورانه اجتناب کرده اند طریق قوانین ساخت برای اولین بار ( انعقاد یک جوان با بیرون رسمیت مناسب)، همکاری اجباری جهت اخذ مجوز. تشکیل شتاب دهنده، وسط نوآوری و صندوق خطرپذیر و حمایت و همکاری می خواست برای اجرای قالب های بهینه سازی نشاط در چارچوب ضوابط و مقررات اجتناب کرده اند جمله تعهدات معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری {در این} تفاهم نامه است.

برگزاری دوره ها ادواری شورای پوشش گذاری و کارگروه های تخصصی برای پیگیری موضوعات همکاری مرتبط همراه خود تفاهم نامه، تدوین این سیستم های عملیاتی توسط کارگروه های تخصصی، بدست آمده انتخاب ها قانونی، تدوین تفاهم نامه ها و سطوح اجرایی این سیستم های مصوب و حمایت اجتناب کرده اند امضای اجباری. تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها اجرای کارگروه های کوتاه مدت توسط شورای پوشش گذاری و گزارش دهی به مراجع ذیربط اجتناب کرده اند جمله شئونات اجرای این تفاهم نامه است.

توافق های اجباری توسط کارگروه های تخصصی مذکور در خصوص موضوعات درهم آمدن است قیمت و محموله پولی مصوب شورای پوشش گذاری {انجام شده} و دارایی ها می خواست همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان طرفین تامین تبدیل می شود.

تفاهم نامه امضا شده بین وزارت نفت و معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری برای مدت ۵۰ سال {خواهد بود} و در صورت هماهنگی طرفین قابل تمدید است.

بر مقدمه این گزارش، در راستای اجرای این تفاهم نامه در صنعت نفت همراه خود اصل وزیر نفت «کارگروه رشد داده ها در بخش اکتشاف نفت و سوخت» به تصویر اجتناب کرده اند محسن خوجه مهر، مدیرعامل نمایندگی نفت و سوخت نمایندگی سراسری ایران نمایندگی نفت، “کارگروه رشد داده ها در پالایش و نفت به تصویر اجتناب کرده اند جلیل سالاری معاون وزیر نفت در پالایش و چاپ شده فرآورده های نفتی”، “کارگروه رشد داده ها در پتروشیمی” به تصویر اجتناب کرده اند مرتضی شهمیرزایی، مدیرعامل نمایندگی سراسری صنایع پتروشیمی. “کارگروه رشد داده ها در بخش پالایش و پتروشیمی” به تصویر مجید الشغنی معاون وزیر نفت در امور سوخت، “کارگروه رشد داده ها در زمینه محلی سازی از دستگاه صنعت نفت” به تصویر اجتناب کرده اند وحید. رضا زیدورد معاون وزیر نفت در امور مهندسی، تحقیقات، مهندسی فناوری، امور تحقیقات و فناوری، معاون وزیر نفت در امور سوخت و معاون امور این سیستم ریزی و کارگروه رشد داده ها در بخش رشد اطراف زیست فناوری صنعت نفت به تصویر اجتناب کرده اند معاونت مهندسی، تحقیقات و فناوری وزیر نفت و مدیرعامل آن نمایندگی سراسری نفت تشکیل شد.

در همین جاری مهدی شریف زاده دبیر ستاد رشد فناوری های آب و نشاط شناخته شده به عنوان مشاور معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه های هفت گانه راه اندازی شد شد.

در طولانی مدت مقرر شد نمایندگان وزارت نفت و معاونت آموزشی و فناوری ریاست جمهوری در کارگروه های تخصصی، مدل آخرین آیین نامه اجرایی این تفاهم نامه را در اسرع وقت تدوین کنند. سازوکارهای اجرای مقررات و این سیستم ها و بدست آوردن به نیازها تفاهم نامه.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع