وزیر نفت همراه خود مشاور نخست وزیر ارمنستان دیدار کردبه گزارش خبرنگار شانا، جواد اوگی صبح همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه ۸ فروردین) در دیدار همراه خود آرتاش تومانیان در خصوص تعمیق روابط بلندمدت دو ملت در بخش قدرت اظهار داشت وگو کرد.

ارمنستان ذخایر هیدروکربنی پایینی دارد و برای تامین قدرت می خواست شخصی به واردات بنزین و نیروگاه هسته ای نوسازی شده در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق متکی است.

{به دلیل} اختلافات سیاسی همراه خود آذربایجان، همسایه شرقی نفت خیز و ترکیه، همسایه غربی ارمنستان، ایروان قدرت می خواست شخصی را اجتناب کرده اند ایران و گرجستان تامین می تنبل.

پیش اجتناب کرده اند این دارایی ها ارمنی اجتناب کرده اند هماهنگی دو ملت برای افزایش صادرات بنزین ایران به ارمنستان خبر داده بودند. روسیه هم اکنون حدود ۸۰ سهم بنزین ارمنستان را تامین می تنبل.

در سال ۲۰۰۴، تهران و ایروان قرارداد ۲۰ ساله تصفیه بنزین و انرژی الکتریکی امضا کردند کدام ممکن است بر مقدمه آن بنزین صادراتی ایران در نیروگاه های ارمنستان خوردن تبدیل می شود و در برابر این، ایران اجتناب کرده اند ارمنستان انرژی الکتریکی وارد می تنبل. ارمنستان اجتناب کرده اند اواسط سال جاری واردات بنزین اجتناب کرده اند ایران را تحریک کردن کرده است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/