ویتول اجتناب کرده اند خرید و فروش نفت روسیه خودداری می تنبلبه گزارش بلومبرگ، بهترین تاجر نفت جهان، نمایندگی بازرگانی کالا ویتول، قصد دارد خرید و فروش نفت و فرآورده های نفتی روسیه را به همان اندازه نوک سال جاری میلادی متوقف تنبل.

عالی مشاور این نمایندگی اظهار داشت کدام ممکن است خرید و فروش نفت روسیه در سه ماهه دوم سال جاری به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد، از تعهدات قراردادی حال مقیاس را کاهش می دهد. ما پیش بینی داریم این پیشنهادات به همان اندازه نوک سال ۲۰۲۲ به طور درست قطع شود.

این نمایندگی مستقر در ژنو اظهار داشت کدام ممکن است هیچ قیمت کاهش یافته ای با توجه به نفت و فرآورده های نفتی روسیه منعقد نخواهد کرد.

ویتول اظهار داشت: «هر گونه کسب نفت روسیه اجتناب کرده اند زمان تهاجم نیروی دریایی مسکو به اوکراین بر مقدمه توافقات زودتر {انجام شده} است».

ادعا ویتول پس اجتناب کرده اند آن صادر شد کدام ممکن است ولودیمیر زلنسکی، مشاور رئیس جمهور اوکراین، نامه ای به رهبران ویتول و سایر نمایندگی های تجاری نوشت و اجتناب کرده اند آنها خواست به خرید و فروش همراه خود صنعت گاز فسیلی روسیه نوک دهند به همان اندازه جریان نقدینگی برای تهیه کنید پولی حمله روسیه به روسیه را کاهش دهند. .

نمایندگی ها {در سراسر} جهان خرس فشار فزاینده ای اجتناب کرده اند سوی مقامات ها و سهامداران آنها برای منزوی کردن روسیه هستند. نمایندگی های عظیم نفتی بریتیش پترولیوم (BP)، باز نشده و اکسون موبیل گفتن کرده اند کدام ممکن است قصد دارند اجتناب کرده اند سهام شخصی در چالش های نشاط روسیه صرف تذکر کنند و جستجو در برداشتن همکاری همراه خود این ملت هستند.

در همین جاری، پالایشگاه های چین و هند به کسب مستقیم هر دو اجتناب کرده اند طریق یک جوان نفت روسیه یکپارچه می دهند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/