ویدئو | خودت را پیدا کن گروه سراسری عراق و کی فرآیند چه شد؟


در روزهای جدیدترین شایعاتی مبنی بر توصیه فدراسیون فوتبال عراق به کارلوس کی فرآیند برای هدایت گروه سراسری عراق و پذیرش توصیه سرمربی پرتغالی در اطلاعات فوق العاده چاپ شده شده است. فینال اطلاعات با توجه به این موضوع را بیانیه کنید.

ویدئو |  سرانجام تیم ملی عراق و کی روش چه شد؟