ویل اسمیت جشنواره گذشته تاریخی بومرنگ و ضربه آینده




مشت ویل اسمیت ضربه ای به اعضای آکادمی است کدام ممکن است تعدادی از سال پیش هماهنگی کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این پس ساده به فیلم های ریاکارانه جایزه داده شود. فیلم هایی کدام ممکن است حمایت شخصی را اجتناب کرده اند اقلیت ها آرم می دهند به همان اندازه هر احمقی توانایی داشته باشد “پیام های انسانی” بازدیدها را انصافاًً درک تدریجی.