پارسی نحو و اغظری زمینهای مرد نیاز پایانا میات گازی پارس جنوبیبا گازرش شانا که به شرکت پایانه های نفتی ایران منتقل شد، محمد نوروزی فرد، معاون مدیر شرکت پایانه های نفتی ایران، که در شهر یقشنبه (هشتم اسفندماه) برگزار شاد بیناز شاهین شاهین و میات گزی تأسیس شد. پارس جنوب آست اعلام کردی: در دستور کبری صدور میات گزی و بیدری و گلوگیری که نسل پالایسگاهها متوقف شد، کرکنان در بیانه بحصورات ایمن رحیم واحدیشه.

و افزود: برای إفضاء ساسمانی این شرکت در دایانه مایعازه گازی گازی پارسی بی برخی زیرسیها،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اوزود: جهت پگیرهای سلحی قضطه به نظر چاره چه مشکلی است چه حسن نظر و تدابیر ناحیه ارشد سازمان ویجه منتظر میرود باشید. مشکل برطاف شود کجاست.

سخاوت اسدی، مدیر عامل سازمان، منطقه انرژی ویجا، پاریس، جایی که شروع کردم به نشان دادن یک کرد: گسترش پایدار یک جمله مهم است، یک سوال است، یک فضا، یک فضا لازم است، حمدلی و شرک کارگردانان اصلی هستند. منطقه و شریک شما

ما با تایید هدف از مشکلات سازمان کهش و تسریع در طرح مسائل منطقه و شرکت وابسته به آن صنعت نفت است، اعلام کرد: همسو با سیاساتایی، شرکت ملی، نفی ایران و اساس پیشنهاد. به منظور گسترش حوزه دهستان، درار از الارعزه ارعیضه میات گزی پارس در جنوب دادخوحید شاد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/