پاسخ مستقیم مشاور وزیر نفت به مردمان خراسان رضویبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی بنزین خراسان رضوی، مرتضی رضایی مدیرکل بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به شکایات وزارت نفت همزمان همراه خود آقای ابراهیم رئیسی {به سمت} محل کار شرکت ها وزارت نفت منصوب شد. اجتناب کرده اند استان خراسان رضوی دیدن کنید.

ساکنان استان می توانند روزهای چهارشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شنبه (۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ فروردین ۱۴۰۱) اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح به همان اندازه ۱۸ به محل کار مرکزی نمایندگی بنزین استان خراسان رضوی واقع در تقاطع جاده خیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد مراجعه کنند. عصر شخصاً همراه خود پیروی اجتناب کرده اند دستورالعمل های بهداشتی.

بر ایده این گزارش، روابط نهایی وزارت نفت در استان خراسان رضوی به سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های مردمان در بخش های درمورد به نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out فرآورده های نفتی پاسخگو {خواهد بود}.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/