پالایشگاه تهران ۵۰ نسبت گاز اتمسفر ملت را ساخت می تدریجیبه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، حمید آرمانفر، مدیرعامل نمایندگی پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران اظهار داشت: این پالایشگاه ۴۰ به همان اندازه ۵۰ نسبت گاز می خواست ناوگان اثیری ملت را ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین می تدریجی. “

وی روز سه شنبه (۹ فروردین) افزود: ۲۵۰ بشکه نفت در روز خوراک می خواست پالایشگاه تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو سهم ۱۳ به همان اندازه ۱۴ درصدی در سبد گاز ملت دارد.

مدیرعامل پالایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران بازگشت به شد: با این حال بر مقدمه استانداردهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مدیریت های عالی آزمایشگاه اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجرب مستقر {در این} نمایندگی، ۴۰ به همان اندازه ۵۰ نسبت گاز جوی ملت در پالایشگاه تهران ساخت تبدیل می شود. “

آرمانفر اظهار داشت: سهم ساخت بنزین ۵ یورویی {در این} پالایشگاه کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است همراه خود ایجاد واحد ساخت بنزین ۵ یورویی همراه خود ۲۰۰ میلیون یورویی بتوان این رقم را افزایش داد.

وی طول اجباری برای اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند جاده ساخت بنزین یورو ۵ را ۳۹ ماه ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اکنون ۱۰ ماه اجتناب کرده اند تحریک کردن عملیات اجرایی آن می گذرد.

مدیرعامل پالایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت تهران تصریح کرد: این سرمایه گذاری برای ادغام کردن ۵ زیرپروژه است کدام ممکن است همراه خود ایجاد ساختار افزایش استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی (CCR) امکان ساخت بنزین یورو ۵ را لوازم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن مشکلات نمایندگی ها را برطرف می تدریجی. تجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت مصرف شده پالایشگاه سرانجام ساخت بنزن را افزایش می دهد.

آرمانفر تصریح کرد: در سال “ساخت” “اطلاعات سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال” همراه خود هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلانه همراه خود وقف، اعتقاد، تأمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده، محصولات جدید سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان را در پالایشگاه تهران تهیه خواهیم کرد کدام ممکن است حاصل آن {خواهد بود}. سریع ادعا کرد.

این مقام در کنترل تصریح کرد: این ساختار همراه خود هدف ارتقای استاندارد زیست محیطی فرآورده های بنزینی این نمایندگی مطابق همراه خود معمول یورو ۵، افزایش ۱۴ درصدی ساخت بنزین در نمایندگی پالایش نفت تهران همراه خود استاندارد معمول یورو ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۴ درصدی ساخت بنزین در نمایندگی پالایش نفت تهران انجام تبدیل می شود. برای افزایش سودآوری ۲۰۰ میلیون یورو شهرت.

نمایندگی پالایش نفت تهران همراه خود قابلیت پالایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز حدود ۱۷ به همان اندازه ۲۰ نسبت قابلیت ملت را ساخت می تدریجی کدام ممکن است این پالایشگاه در سال ۱۳۴۷ راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون اجتناب کرده اند ۲ پالایشگاه جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال {تشکیل شده است}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/