پش ثبنام نامشگاه بین آخوند نفت تهران از ۳۰ بهمن ماه آقا میچودبه گازارش شانا، شامل شرکت ملی نفت ایران، مجید بوجارزاده، مدیر پشتیبانی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گافت: پیش شبنم در رویداد از شهنبه نماز گاز، ۳۰ اردیبهشت.

We ba Bayan Inke Bestushmin Namayeshgah Bin Melli Sanat Neft der Rozhai 23 ta 24 Ardibehesht 1401 Bargzar Michoud, Kurdish express: Where Roydad ba Dravit Moguzhai Marbouta Bazaz Bazad پاپیاگرک ایان پایک پیرسی پایت پایت پاپیاگرک ایان پایک پیرسی پایت پایت: Where is Roydazhad bazad

مدیر بستوشمین نمایشگاه بین نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کردی اعلام کرد: پایش پیشتر پیکھا ایسیای، طرف دعوی و نیازسنجی بود و ثبنم قاطعانه دریافت کرد.

رئیس پیوندهای عمومی، شرکت ملی نفت، ایران اوزود:

نوشتار اصلی: گازرش کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/