پوتین: حمله به اوکراین به همان اندازه حضور در نیازها روسیه شکسته نشده ممکن است داشته باشد
پوتین اوکراین را به “ناسیونالیسم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “نئونازییسم” متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است روسیه چاره ای جز نجات افراد اجتناب کرده اند “نازیسم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “تضمین ایمنی روسیه” ندارد.