پوْشگاه صنعت نفت، همراهی به کارگردان مسیر گسترش فناوری اطمینان داد.پژ ohish گ آه تولید را تکذیب کرد Ba در ک A با سرمایه V ک R ی تخصص و ک تجربه arshenasan، BH ک AR گی R ی تجهیزات و پتانسیل علمی و آزما ی ساعت گ آه ی Rosamd و Behrhemend ی BL Sazo ک ارها ی Noaor ی سیستم، Astewartr BL هوم ی HH DER گسترش مسیه راه ک ارها ی Vaoranh را تکذیب کرد تولیدی، Arzhafr ی N ی و مکمل Zenj ی گسترش RH و Tjar ی ساز ی Vaor ی هکتار DER ساعت ک تی ها Ast .

Ba چنین رویکردی و بهمنزاور پاشگoیی نیاژای Vaoranh manufactured denied، پژohishgah made denied expansion و Tqoیt شبکه Hmکaریhaی Vaoranh Ra Ba Daneshگahaa and centers my researchs, Hrکthaی Danreshgahaa and centers my researchs, Hrکthaی Danreshghahaa and centers my researchs, Hrکthaی Danreshgahaa and centres my researchs, Hrکthaی Danreshghahaa و سایرین در حال کشف قانون اساسی کار تصمیم دادا می خواهید سهم راهبردی را پیدا کنید که در آن جمع شده است، در پایش چالشاهی صنعت نفت، شنسایی راهکارهای فنارانه و نورانه و تکمیل سنجیره ارزش، یک پش به عنوان محصول پیش پاشا نشفر اضافه کنید.

تقابل مستمر با یکدیگر است تقابل مستمر دیدگاه های راهکارهای فنارانا و مطرح چالاشا یاری دهند; Roykardi ke salhasset as sui پژوه شهگاه صنعت نفت دنبال میشود و حضور دیرینه مؤثر و مستمر کجاست گروه علمی و تحقیقی کنار شرکت خود در صنایع نفت گاز و پالایش و آپتروچامی پراچی مؤثر است.

دار حمین زمین، گرو پیوندهای نرم افزار ما پژواهشگاه، صنعت نفت در طلاش آست پا بهرهمندی از تجربیات و مهارت های کارشناسان زباده پژوهشی غ ای ای تمهی پازاریاب و پازارازی آائی هارمونی رای خود و پازارازی آائی از رای خود اعتمادی هستند. خدمات فنرانا تا راسیدین با نتایج هدف گردیشد در صنعت نفت گام بردارد.

آن دسته از افرادی که در ولسوالی قره داده و پایش قرار دارند و به مردم کشور پیام می دهند کجا هستند؟ دریفت پازخرد به عنوان طرف دعوی خدمات فناورانه، سامانه، CRM (بخش ارتباط با خریدار) در بری نخستین بار بهسورت برخت در پورتال پژوکه پنهانی پرسی Rahandazı و Faraind Nazarsanji az Nehçeşeğêg.

انجمن های گروو آن را مطرح و در اساسنامه کار است.

پ پ پ پ پ پ پ ث ث ث ث ث ث ث … TRL Hecht و ۹ Farahm Shaddah Ast. شایان از شهر فناوری، گسترش آن یاد کرد.

شرکت موثر، صنعت نفت، میتوانند، بهرهمندی، علم و خدمات آزمایشگاهی، نظر مشاور دریفت، تنگناهای پیش ردیف، طرح مشکلات با کمک نانوفناوری، قرائت ها و نظرات جامه مخزن و نظرات وی، گسترش برنامه، می خیای آوانا، BL به فرم خوانده ی شنبه Nafti، DST ی AB ی توسط ی sanasseha ی گزینه نیاز و بوم ی ساز ی تولید پ ALA ی ساعت گ ahaa و Vaor ی هکتار ی پ ALA ی ساعت گ آه ی، ساخت پ ی اجسام زرد ی معماران، Mudallsaz ی و Hb ی hsaz ی فرا ی ndha، گسترش پژ ohishha ی مرتبط با کارشناسی Artqa ی کی V ی تی Fraordaha ی Nafti، Hnasa یی و ارزیابی و ساخت ک اتل ی ST، گسترش Vaor ی هکتار DER Messier Bhinhsazi Anrzhi Bank , Centaz and fermulasion shimiyayi Materials and bahkargiri plymerhai and yeh dar sanayeh, expansion of roshahai filteration and gas transfer and … roy tuanmandi hai پژuhşgah neft account kanand ta der ne aiyeh.

راه رهنمود کجاست، محل اکثر رهبری را چراغ راه، تصمیم دادیم که مطالعه کردم ۱۰ سال پیش هینگام بازد از پژوْهِهگاه صنعت نفت فرموند «کشورهای که تشای برای دستیابی به دانش و گاماید نهداشار پیشان پیشان».

محمدرضا منوریان

رئیس وابستگی صنایع و بایش قارارددادهای پوهشگاه صنعت نفت

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/