پیام آسایش سرپرست مسئله شهرستان ذوب آهن به رویداد درگذشت مادر شهیدان واقام قاجی.


به گزارش تالانیوس: محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

«ما اجتناب کرده اند آن خداییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت»

ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار مادران شهدای بزرگواری کدام ممکن است در راه پاسداری اجتناب کرده اند آرمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌های والای خدا، اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب به فرزندان عزیزشان پاداش دادند وصف نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری این مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علما را نمی‌توان پاداش کرد. – آرایش زنانه

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم اسوه صابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصار مرحوم حاجی خانم فاطمه صادق زاده اجتناب کرده اند دنیا رفتند. مادر شهیدان سردار حسینعلی قجایی فرمانده تیپ سلمان فارسی لشکر ۲۷ محمد رسول الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید حسن قجایی این مصیبت وارده را به خانوار معظم ایشان، افراد لنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم ایران آسایش اظهار داشت. ضرر فرزند شهیدش پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر برای همه بازماندگان.

ایرج برو

رئیس ذوب آهن اصفهان

روابط نهایی نمایندگی ذوب آهن اصفهان