چاقی در کودکان – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان٪


چــاقي در كودكــان بــه عنــوان مشكلي مزمن كـه سـلامت وي را بـه خطـر مـي انـدازد تلقـي ميشود. چاقي در كودكان عامل زمينه اي بـراي بـروز چـاقي در بزرگسالي اسـت. کودكان چـاق كـه در نوجواني چـاق مـي ماننـد ممكـن در بزرگـسالي شـديداً چـاق شـوند بـه گونـهاي كـه٪ 80 نوجواناني كه چاق هستند در بزرگسالي چاق مـي ماننـد.

BMI يك شاخص غربالگري است. نحـوه محاسـبه در كودكـان و بزرگـسالان يكـسان اسـت.اما بايد در نظر داشت كه در كودكـان براسـاس صـدك بوده و منحصر بـه آن براسـاس جـنس متفـاوت اسـت بوده است. كودكاني كه نمايه توده بدن (Body Mass Index) بـالاتر از صدك 95 دارند (با توجه به سن و جنس) چاق و آنهـايي كـه BMI بــين 85-95پرســانتيل دارنــد اضــافه وزن داشــته و در معرض خطرچاقي هستند.

جدول: 1 تقسيم بندي وزن كودكان بر اساس شاخص BMI

تقسیم بندی BMI چند سن و جنس (صدک)
کم وزنی

کمتر از 5

وزن مناسب

مساوی یا بیشتر از 5 و کمتر از 85

در معرض چاقی

مساوی یا بیشتر از 85 و کمتر از 95

چاق

مساوی یا بشتر از 95

دیدگاهتان را بنویسید