چرا هیچ این سیستم ای برای ممنوعیت سگ گردانی در حیاط {وجود ندارد}؟ موقعیت یابی خبری مدارا


به گزارش مدارا، حسن نوروزی در مونتاژ علنی در حال حاضر (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش افزود: قرار بود نمایندگی های خودروسازی خانه به صاحبان بی نظیر شخصی واگذار شوند کدام ممکن است چرا. بعد اجتناب کرده اند سه ماه این اتفاق نیفتاده است؟

مشاور افراد رباط کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برستیان در مجلس در تذکری به هیئت رئیسه مجلس شکسته نشده داد: ۲ سال پیش طرحی به تماس گرفتن ممنوعیت حیوانات ناپاک در شهرستان را به ریاست جمهوری حاضر کردیم کدام ممکن است متأسفانه این کار انجام نشد. تاکنون در اصل کار قرار گرفته است.