ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان به قتل رساند
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» مردی بود و وجود نظام، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویاهای سرزمین آفتاب با مرگ یک شخصیت خاموش شود.