کارنامه بیمه معلم به فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آتی تشریح شد


به گزارش طلانیوز:  به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بیمه معلم، محمد ابراهیم تحسیری در آستانه روز معلم نمائی اجتناب کرده اند شرکت ها این نمایندگی را به گروه شریف فرهنگیان تشریح کرد.


 


سرپرست مسئله بیمه معلم اجتناب کرده اند افزایش سقف تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضریب تأثیر می گذارد بیمه خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همراه خود بیمه شدگان حادثه دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار آنان یاد کرد کدام ممکن است {در این} ارتباط به صنوبر بیش اجتناب کرده اند  ۲۱۰۰ فقره غرامت فوت در تأثیر کرونا با بیرون درنظر تکل محدودیت روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آن ردیابی کرد.


 


براساس این گزارش، بیمه معلم جدا از اقدامات در سال ۱۴۰۰ این سیستم هائی کامل در سال ۱۴۰۱ برای فرهنگیان اجتناب کرده اند جمله اینکه ///در راستای اشتغالزائی فرزندان فرهنگیان احترام قالب های مترقی در اصل کار دارد.//


 


{در این} راستا پیش فرض همراه خود حاضر تسهیلات ، پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش های تخصصی ، اعطاء کد بیمه های اقامت در کنار همراه خود رهن اشتغالزائی به فرزندان خانوار فرهنگیان انجام پذیرد.


 


محمد ابراهیم تحسیری در یکپارچه تشریح شرکت ها بیمه معلم به گروه عظیم فرهنگیان طی پیام تبریکی به گروه شریف فرهنگیان ابراز داشت:


 


اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات ۲ ماده تشکیل دهنده لایتناهی جهت خوشبختی گروه بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشا به احوال آنان کدام ممکن است زمرد گرانبهای اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الماس ارزشمند اطلاعات را همراه خود خلوص نیت تقدیم بشر می کنند.


 


گروه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهیم فرهنگیان ایران پایین همراه خود صلابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استواری باورناپذیری اجتناب کرده اند این ۲ ماده تشکیل دهنده دفاع کردن کرده اند به همان اندازه بتوانند {به درستی} به بلند مدت سازان منتقل نمایند.


 


بلند مدت ایران اجتناب کرده اند آن اطلاعات آموزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوام آن در دستان خواهید کرد دانشگاهیان {خواهد بود}،


 


خواهید کرد مهرآوران راستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی کدام ممکن است همراه خود وجود عناصر برون زائی چون کرونا همچنان استوار در راه اعتلاء میهن می کوشید.


 


بیمه معلم بر شخصی می بالد کدام ممکن است طی این سال ها در کنار خواهید کرد اعضای خانواده {بوده است}.


 


ما بر این تلاشیم به همان اندازه همراه خود حاضر قالب های مترقی به گروه فرهنگیان سهم کوچکی در سوئیچ اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات به بلند مدت سازان ایفاء کنیم.


 


قدم هایتان استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهتان پر رهرو باد ….


 


 


 


محمدابراهیم تحسیری / مدیرعامل بیمه معلم


 


 


گزیده ای اجتناب کرده اند شرکت ها بیمه معلم به گروه فرهنگیان ملت


 


 حاضر شرکت ها بیمه ای به گروه عظیم فرهنگیان :


 


– تحمیل بخش ویژه فرهنگیان


 


– ارتقای مرحله شرکت ها بیمه عمر مصوب فرهنگیان


 


– افزایش انواع فرهنگیان خرس محافظت در عمر تقویت می کند اجتناب کرده اند ۵۰۰,۰۰۰ نفر در سال ۹۳ به بیش اجتناب کرده اند ۹۷۰.۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰


 


– حاضر شرکت ها بیمه‌ عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث گروهی به شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان فرهنگیان


 


– حاضر بیمه عمر مانده بدهکار( رهن‌های حیاتی فرهنگیان شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته)


 


– حاضر شرکت ها بیمه‌های عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری فرهنگیان در قالب قالب‌های متنوع


 


– حاضر بیمه نامه حوادث انفرادی بصورت دفترچه ای به فرهنگیان


 


– ارتقای مرحله شرکت ها بیمه پاسخگویی مدیران آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به همان اندازه سقف دیه درست


 


– حاضر شرکت ها بیمه اتومبیل به فرهنگیان همراه خود صدور بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰هزار بیمه‌نامه فردی ثالث  را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه به صورت اقساط ۶ به همان اندازه ۱۱ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب رضایت ۷۵% فرهنگیان در صنوبر خسارت


 


– حاضر بیمه منقل‌سوزی اماکن اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی


 


–  حاضر شرکت ها بیمه ای حوادث تحصیلی به بیش اجتناب کرده اند ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ نفر اطلاعات‌آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس.


 


– فراهم نمودن پتانسیل ها اجباری {برای ثبت نام} اطلاعات آموزان  جهت عضویت در بیمه حوادث تحصیلی در پرتال نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان اخذ مقوا بیمه حوادث اجتناب کرده اند طریق این پرتال .


 


– افزایش تعهدات  بیمه اطلاعات آموزی همراه خود ملاحظه به خواستن سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش .


 


– حاضر بیمه منقل‌سوزی منازل مسکونی فرهنگیان شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته


 


– حاضر بیمه‏های پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی خرس اجرای گروه نوسازی، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مدارس


 


– ارتقای سنت بیمه در بین فرهنگیان اجتناب کرده اند طریق برگزاری فاصله ضمن خدمت همراه خود موضوع بیمه به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید الکترونیک 


 


– کسب رضایت ۸۵ درصدی در کار با هم مستمر همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ( تمدید قرارداد حوادث تحصیلی اطلاعات آموزان)


 


 


 


انجام پاسخگویی اجتماعی 


 


گزیده ای اجتناب کرده اند اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های صورت گرفته در جهت محرومیت زدایی اجتناب کرده اند مناطق کمتر بهبود یافته ملت در سالهای جدیدترین


 


– تجهیز مدارس مناطق کم بهره مند به باغ مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانول


 


– ساخت ورزشی بیمه ای ، به جهت بهبود سلامت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس


 


– تجهیز مدارس مناطق کم بهره مند به وسایل سرمایشی، گرمایشی


 


– احداث دانشکده در پی منقل سوزی کانکس دانشگاهیان/ استان خوزستان


 


– مشارکت بیمه معلم در مونتاژ دانشکده / استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان


 


– اهدا انواع قابل ملاحظه تجهیزات تبلت به اطلاعات آموزان مناطق کم بهره مند ملت (تحصیل ساده در دوران کرونا) // در سال ۱۴۰۰


 


– صنوبر غرامت ویژه // به والدین شهید علی لندی اطلاعات آموز فداکار (خوزستان / ایذه) // در سال ۱۴۰۰


 


– ایفای سریع تعهدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبران خسارت اطلاعات آموزان حادثه دیده کرمانشاهی (سرویس دانشکده) // در سال ۱۴۰۰


 


-همزمان همراه خود روز اطلاعات آموز، افزایش تعهدات بیمه معلم در قبال اطلاعات آموزان // در سال ۱۴۰۰


 


 

رژیم لاغری سریع