کشته شدن ۵ صهیونیست در عکس گرفتن در شرق تل آویو | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است به بازخورد پاسخ می دهید »“همه ممکن است.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.