کشف ۴ مهمات گازی در عربستاندر مورد گازارش، خبر گازاری، رویترز، خبر گازاری، کشور من عربستان است، با انتقال عبدالعزیز بن سلمان، رسانه های کردی، شرکت آرامکوی سعودی، در منطقه چهار، جایی که چهار چهار است، مهمات. گاز طبیعی کشف شد.

ضخایر ناحیه مرکزی، کویر محله خالی، نازدیکی شمال و منطقه شرق کجاست؟

عربستان، خواستار، اوزیش، تولید گاز، بالا، باردن، سهام گاز طبیعی، سبد انرژی، خود و جیگین، کردستان و باعنفت نفت و نفت، کورا، و نفت، کورا، و نفت به نام. شار، را، بیمه، کانادا، و نفت پیشتی، باری داشاد، صادرات.

وزیر نیرو، عربستان، بدون تشخیص، اردن، سرشماری دقیق، مایان های، کششادا، نام پنگ، میدان را، رسانه های کردی، و همراه با آن، موضوع که ایا کجاست، نگرانی زخایر کجاست. هستی خوب اشاره کن ما عصبانی هستیم.

میدان خی عبدالعزیز نام سرما است، اصطلاح میدان شادون در منطقه مرکزی، شهاب و شرفه در صحرای صحرا، رب الخالی در جنوب شرقی، ام خوانسار در نازدیکی، از مناطق شمالی، که در آن منطقه است. کاشور در عراق و شرق میدان است.

وای هدیه: دو میدان سمنا و ام خناصر ناشناخته هستد که بی نام شیل شناسایی میچود و استخراج آن نیازمند روشهای ویژهای است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/