کمدی حیوانات (۲): خدای نکرده!
خواهید کرد علاوه بر این می توانید عنوان هر دو رئوس مطالب کمدین برای این عکس کشتی کنید 🙂