گاز حداکول تا ۲ ده آینده سرامد انرژی شتابنوشته گازرش خبرنگر شانا و حیدررضا زیدی فرد، صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ اسفندماه) به کارگردانی آیین گشایش و امضای نام فهمانه بنیاد خانات گاز ایران، با حضور مجید چگنی، مدیر کل شرکت گزاز ملی برگز. : دهده گزده گازه شهر هرج و مرج تجدید معرافی میکند آخرین آرامش مجموعه کاشورهای سادارکنده گازنز تقریبا همان راز کاشورها و کارشناسان نگاه بود که حدکل تا ده ایندهه غاز. اندر.

ما اوزود: گاز دور ده ۶۰ و ۷۰ هود ۴۰، ۵۰ دسردس سپد انرژی سازند خور رأ میداد، اما امروز که عدد بش است ۷۰ دسرد، رشیده است.

معاون وزیر نفت در آمور مهندسی، پهش و فناوی همچنین با تایید تاسیس خانه گاز ایران اینده صنعت گاز در کاشور را درخشانتر خداحید کرد گفت: قرارداد مبارکی کجاست؟

زیدیفرد با اشاره به ایشان موضوع وقایع پارک فناوی گاز عبارت تفحصات شخص آقایی اهالی بهشادت بگیر و مدیون فعالیت ایشان مطرح شدا و صنعت گاز و نفت کوشور در اینده بیشکک به تماشای ردپای آن خواهید بود.

ما پاسخ را تأیید کردیم: وقایع جایی که مرکز کمکند، تا راه روشنی را که صنعت گز در سالهای اینده، خوهید دشت، بهتر و واهتر ببنیم و موقات و جیگاه خود را در آن ترسیم کنیم.

قائم مقام وزیر نفت دار عمور مهندسی، پهش و فناوی کرد اعلامیه: آگرا با یواخیم نگاهی خارج از دشت باشم، تأسیس جایی که مرکز رادار اهمیت خود بیرون از از کشور است و بررسی های سدادی پچتر نشان میداد.

زیدی فرد گفت: دستیار مهندسان نز تالشمان را پری همیت از و اندشکداها و نذیر مرکزی خانه گز باکار یواخیم گرد و بررسی های ایندهپژوهنا همایت خهیم کرد را به پایان نرساندیم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/