گسترش جعل و کلاهبرداری در دانشگاه/«بعضی سرپرستان خودشان پایان نامه می نویسند و از دانشجویان پول می گیرند»
وی ادامه داد: در یک دانشگاه معتبر و شناخته شده، برخی از اساتید راهنما به جای دانشجو، پایان نامه می نویسند و هزینه آن را از دانشجویان دریافت می کنند، در واقع دانشجو بدون هیچ تلاشی و صرفاً برای پرداخت هزینه، صاحب پایان نامه ای جاری و آماده است که استاد جالب است که آنقدرها هم محرمانه نیست.»