گفتن لیست آزمایشگاه های تجزیه و تحلیل کووید-۱۹ – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، انواع کل آزمایشگاه‌های تجزیه و تحلیل مولکولی مجوز ابتلا به کووید ۱۹ براساس گفتن معاون وزیر بهداشت ۳۷۱ آزمایشگاه {در سراسر} ملت است.

۳۳۱ مورد اجتناب کرده اند این آزمایشگاه ها نیز بررسی غربالگری مولکولی Quid 19 را برای مسافران خارج اجتناب کرده اند ملت انجام می دهند.

فهرستی اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های دارای مجوز برای انجام بررسی‌های تشخیصی مولکولی تخصصی کووید ۱۹ را همین جا ببینید.