یادآوری نوروز برای ۳۱ وسط گردشگری


امیر ارجمند، مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان زنجان ذکر شد:لوگو وی به خبرنگار فارس در زنجان ذکر شد: اطمینان حاصل شود که حاضر شرکت ها بیشتر به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی، نیروی کار های نظارتی به صورت مستمر اجتناب کرده اند اماکن مربوطه بازدید می کنند.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان زنجان همراه خود خاص اینکه ۲۱۱ بازدید نظارتی به صورت سیستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه اجتناب کرده اند محل اماکن گردشگری در استانداری به همان اندازه ۶ فروردین ماه امسال به پایان رسید، افزود: اجتناب کرده اند این انواع ۱۰ وسط تشویقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ اخطار برای حاضر شرکت ها به مسافران نوروزی بدست آمده شده است.

وی ذکر شد: نیروی کار های نظارتی همراه خود دقت ویژه واحدهای اقامتی در استانداری را مورد تعیین مقدار قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت یاد شده تعداد اندکی اجتناب کرده اند اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت گردشگری در لیست واحدهای تشویقی قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ضعیف تذکرات مورد نیاز گرفت. .

دبیر ستاد اجرایی شرکت ها بازدید استان زنجان همراه خود تاکید بر محافظت سلامت ساکنان، مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در سفر نوروزی تصریح کرد: مسافران می توانند شکایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی شخصی اجتناب کرده اند چشم اندازها گردشگری را به سامانه ۰۹۶۲۹ اطلاع دهند به همان اندازه در صورت خواستن در اسرع وقت توسط متخصصان مربوطه معامله با شود.

ارجمند اجتناب کرده اند ورزش راهنمایان گشت و گذار در موزه های نمک، شستشو، پیر احمد ظهرنوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غار جرم آن خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنبد سلطانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک راهنمای مسافران واقع در درگاه شهر زنجان خاص کردند: ۲۴ نفر اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی به صورت ۲۴ روزه توسط محله راهنمایان گشت و گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی اجتناب کرده اند کارگران اداره کل میراث زیبایی شناختی استان هستند. ، جهانگردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگردی. صنایع دستی در استان زنجان.

مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان زنجان ذکر شد: تمهیداتی برای هدایت مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در استان زنجان اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی آثار تاریخی استان کنار هم قرار دادن میزبانی اجتناب کرده اند مهمانان نوروزی است.

بالا پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید