۱۴ توافوق اسمش را محکم امضا کرد با قطر و با دستش امضا کرد گفت.به گذرش شانا با مخابره یک پایگه ارسنی اطلاعات ریاست جمهوری صدابراهیم شمگاه اصلی سه شنبه (سوم اسفندمه) در بازگشت از سفر دو روضه قطر در گفتوگو با خبرنگاران درباره دستاوردهی و هجری شمسی همسایگان و سهم ایران از اقتصاد و تجارت منطقه انجم شاد.

اشاره می کنیم دیدارهای خود با سران کاشور قطر افزود: مسائل دیدارهای دوجانه کجاست، بازرگانی، اقتصادی، انرژی، فرنگی و بهویجه سرمایه گذاری، منبع و تصمیم تحقیقی Garraft، همچین ۱۴۴ التزام به یک döl ad aaa aa aa. aa l am And Aجرایی چود و دو تن از مقامات عالی قطری، امیر قطر، یک مقام کرد، بهسارات کرهای آگری، کجا توافق نام و درک آن، نام دنبل چود است.

رئیس جمهور جمهوریخواه با اشاره به اینکه در درکشور قطر فعالیت اقتصادی ایجاد کرده اید اعلامیه کرد: دو فعالیت اقتصادی با ماشین نوسانی، اقتصادی، تجاری و سرمایه گزاری در ایران دشتند. کجاست تاسیس کتاب تجاری ایران قطر بید با سرعت انجم چود. تصمیمی برای افزایش موانع گمرکی و تنگ‌تر کردن جاده وزیر صمت دارکشور و وزیر صنعت قطر گرفته شد.

اصلی با اشاره به دیدارهای خوددر، پاورقی مجتمع سران-کوشور صدر گاز (جیسف) نمایش پاسخ: مسائل دوگانه بین ما و همکاری-های که میتواند در سطح منطقه و بن رشاد. و ملی، تحقیق.

مجتمع افزود کجاست: دار جهان یک موضوع ایرانی است و تحقیقات گاز یک موضوع محوری است، زیرا منبعی برای هدایت دغدغه اعضای شرکت است.

رئیس جمهور جمهوری خواه باباراز آمیدواری مرد ددارهای دوگنبه با سران کوشورهای ارائه کننده مجتمع کاشورهای Sadarkananda Gas Bigiri Research Muttrah Cord and GVT تصدیق: Paorum Ein Eshkeh Marrhaadhaar Ghazhar Ghazhar

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/