۲ نوبت در نمایندگی سراسری سوخت ایرانبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری سوخت ایران، مجید الشغنی احمد باهوش را به:

همراه خود ملاحظه به درجه آموزش، تلاش، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات ارزنده جناب برتر، به موجب این تصمیم {به سمت} «رئیس مجتمع سوخت پارس جنوبی» منصوب می شوید.

امید است همراه خود استعانت اجتناب کرده اند خداوند متعال ضمن بهره گیری اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها، همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران آن نمایندگی، اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام های ارزنده ای در زمینه های زیر در اصل کار قرار گیرد.

۱- کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نزدیک همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی طرفانه در راستای باور نیازها عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی نمایندگی سراسری سوخت.

۲- اهتمام ویژه به اجرای پوشش های اقتصاد مقاومتی، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش {بهره وری}، مدیریت قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کارآمد اجتناب کرده اند ساخت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی.

۲- توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مستمر همراه خود ریاست توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری امتحان شده‌های مضاعف در اجرای این سیستم‌های مصوب ساخت سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی اصلاحات.

۴- رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری نیروهای توانمند، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بر ایده دستور مزیت در جهت توانمندسازی، رضایتمندی، وابستگی سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دارایی ها انسانی.

۵- {به حداکثر رساندن} مشارکت کارگران همراه خود رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت دادن آنها در امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انگیزه برای پیشبرد نیازها نمایندگی.

۶- ملاحظه شدید به مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت ریسک، بازرسی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردگی

۷- استفاده اجتناب کرده اند تمامی چشم اندازها تامین داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آن {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ساخت ثابت.

۸- امتحان شده مضاعف برای تعمیر مشکلات جوامع مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای رضایتمندی خانوار کارگران.

۹- حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند توان نمایندگی های داده ها بنیان برای تعمیر مشکلات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی، تامین اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش زنجیره خوب ارزش محصولات جانبی به طور قابل توجهی گوگرد همراه خود رویکرد داده ها بنیان.

۱۰- کار با هم سازنده همراه خود مسئولین جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایفای پاسخگویی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شدید {برای حفظ} کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنان.

۱۱- رعایت ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای استاندارد، امنیت، بهداشت، جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافند غیرعامل

۱۲- نظارت مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر بر رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها، شفافیت عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد گلوگاه های فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی شدید همراه خود عناصر آن.

توفیق خواهید کرد را در انجام وظایف محوله اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.»

در همین جاری مجید الشغنی اجتناب کرده اند زحمات هادی هاشم زاده سنت در مدت تصدی مدیرعاملی مجتمع سوخت پارس جنوبی شناخت کرد.

محتوای متنی تصمیم مجید الشقانی علیه سید محمد مهدی هاشمی به رئوس مطالب زیر است:

همراه خود ملاحظه به درجه آموزشی، تلاش، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات ارزنده جنابعالی، به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان “رئیس هیئت مدیره نمایندگی پالایش سوخت فجر جم” منصوب می شوید.

امید است همراه خود استعانت اجتناب کرده اند خداوند متعال ضمن بهره گیری اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها، همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران آن نمایندگی، اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام های ارزنده ای در زمینه های زیر در اصل کار قرار گیرد.

۱- کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نزدیک همراه خود مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بی طرفانه در راستای باور نیازها عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی نمایندگی سراسری سوخت.

۲- اهتمام ویژه به اجرای پوشش های اقتصاد مقاومتی، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش {بهره وری}، مدیریت قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کارآمد اجتناب کرده اند ساخت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی.

۳- توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مستمر همراه خود ریاست توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری امتحان شده های مداوم در اجرای این سیستم های مصوب ساخت سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان اصلاحات.

۴- رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری نیروهای توانمند، اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر همراه خود روحیه جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بر ایده دستور مزیت در جهت توانمندسازی، رضایتمندی، وابستگی سازمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دارایی ها انسانی.

۵- {به حداکثر رساندن} مشارکت کارگران همراه خود رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت دادن آنها در امور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انگیزه برای پیشبرد نیازها نمایندگی.

۶- ملاحظه شدید به مدیریت دارایی های فیزیکی، مدیریت ریسک، بازرسی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوردگی

۷- استفاده اجتناب کرده اند تمامی چشم اندازها تامین داروها غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص آن {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ساخت ثابت.

۸- امتحان شده مضاعف برای تعمیر مشکلات جوامع مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای رضایتمندی خانوار کارگران.

۹- حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار توان نمایندگی های داده ها بنیان در رفع مشکلات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی، تامین اقلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای می خواست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای افزایش زنجیره خوب ارزش محصولات جانبی همراه خود رویکرد داده ها بنیان.

۱۰- کار با هم سازنده همراه خود مسئولین جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایفای پاسخگویی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده شدید {برای حفظ} کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت بیشتر مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات آنان.

۱۱- رعایت ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای استاندارد، امنیت، بهداشت، جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدافند غیرعامل

۱۲- نظارت مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤثر بر رویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها، شفافیت عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد گلوگاه های فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی شدید همراه خود عناصر آن.

توفیق خواهید کرد را در انجام وظایف محوله اجتناب کرده اند خداوند متعال خواستارم.»

علاوه بر این ماجد الشقانی اجتناب کرده اند زحمات عبدالصمد النجفی در مدت تصدی مدیرعاملی نمایندگی پالایش سوخت فجر جم تشکر کرد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/